Kanalizowania Sochaczewa ciąg dalszy

0
145

Niejednokrotnie pisaliśmy, że w  Sochaczewie standardem jest nie tylko posiadanie dostępu do zdrowej bezpiecznej wody pitnej, ale też i bezpieczne, zgodne z prawem odprowadzanie ścieków. Nie trzeba raczej przypominać, że wejście polski do Unii Europejskiej wymusiło pewne standardy, które powinny być u nas również obowiązującymi. Dotyczy to ochrony środowiska, a to z kolei jest nierozerwalnie związane z odprowadzaniem wszelkich nieczystości.

W poprzednim artykule przypomnieliśmy pokrótce historię kanalizowania miasta. Są to inwestycje trudne i niewdzięczne, bo niewidoczne na pierwszy rzut oka. Za to niezbędne, jeśli samorząd chce pretendować do grona miast przyjaznych środowisku. Takie działania przekładają się na wiele przyszłych „dobrodziejstw” nie tylko dla obecnie żyjących, ale i kolejnych pokoleń. Poniżej przypomnienie kolejnych ważnych inwestycji Miasta Sochaczew oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Czas na Żyrardowską

W grudniu 2015 roku, na zakończenie realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej – etap II (cześć I) odbyła się konferencja. Kolejni mieszkańcy Sochaczewa otrzymali możliwość odprowadzania nieczystości bytowych do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Trojanowskiej.

W ramach projektu powstała sieć kanalizacji sanitarnej w osiedlu Żyrardowska, o łącznej długości 2,5 km oraz trzy sieciowe przepompownie ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana w rejonie ulic: Spartańskiej, Gwardyjskiej, Żyrardowskiej oraz Osiedla Kolejowego.

Poza tym, w ramach projektu wykonane zostały inne prace:

  • Remont reaktora biologicznego zlokalizowanego w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie polegający na wymianie rusztu napowietrzającego i wykonaniu nowych izolacji wewnątrz zbiornika
  • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz renowacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica.
  • Przebudowa przepompowni ścieków dz. nr ewid. 3366 ul. Bojowników dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska wraz z doposażeniem przepompowni ścieków w ul. Warszawskiej i ul. Toruńskiej. Zakres prac obejmuje przebudowę przepompowni ścieków w ul. Bojowników oraz wyposażenie przepompowni ścieków w ul. Warszawskiej i ul. Toruńskiej w automatykę umożliwiającą monitoring pracy przepompowni. Przyczyni się to do zwiększenia sprawności funkcjonowania systemu odbioru i oczyszczania ścieków z terenu miasta Sochaczew. Prace niezbędne do wykonania w celu zapewnienia prawidłowego odbioru ścieków z terenu objętego budową kanalizacji sanitarnej w osiedlu Żyrardowska.

Zaglądanie do rur

W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew -etap II (część I)”, ZWiK pozyskał dofinasowanie na zakup kamery do monitoringu kanałów. Jest ona wykorzystywana do sprawdzania drożności i prawidłowej pracy sieci, ale też i wykrywania nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej czy też nielegalnych włączeń w kanalizację deszczową.

Coś dla centrum

Prace w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II (cz. II) zaowocowały budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Kraszewskiego, Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego oraz budową sieci wodociągowej w ulicach Kraszewskiego, Kochanowskiego i Lechickiej. Powstał kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 0,927 km oraz sieć wodociągowa o łącznej długości 0,588 km. Środki poniesione na wykonanie tego zadania zostaną zrefundowane przez Narodowy Fundusz Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego projektu. W tym przypadku nie tylko dla sieci kanalizacyjnej ale również dla sieci wodociągowej. Oczywiście dotyczy to wszystkich projektów z zewnętrznym dofinansowaniem.

Dlatego też zapraszamy mieszkańców Sochaczewa do wykonywania przyłączy na terenach własnych nieruchomości. Przypominamy, że w ramach kolejnych projektów ZWiK wykonał  przyłącza do granic nieruchomości, dalsze odcinki leżą w gestii właścicieli posesji.

Przebieg przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego należy uzgodnić w Dziale Technicznym ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o. (ul. Rozlazłowska 7 tel. 46 862 82 30 wew. 26, 34) i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót we własnym zakresie pod nadzorem ZWiK. Warunki techniczne otrzymają Państwo bezpłatnie.

Po wykonaniu przyłączy następuje odbiór techniczny oraz podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza.

 Monika Gadzińska

rzecznik prasowy

ZWiK-Sochaczew Sp. z o. o.