Konkurs na dyrektora szpitala ogłoszony

0
50

Zarząd Powiatu w Sochaczewie ogłosił właśnie konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Zainteresowani kandydaci mogą składać swoje oferty w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2021 roku do godz. 18.00. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7” należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa, dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa, powołana przez Radę Powiatu na sesji, 26 listopada ubiegłego roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie