Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie

0
70

Wójt gminy Iłów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, opis stanowiska pracy oraz zakres zadań wykonywanych na stanowisku i wymagane dokumenty zostały określone w Zarządzeniu Nr 70/2019 Wójta Gminy Iłów z dnia 14 listopada 2019 r., które można pobrać z plików do pobrania zamieszczonych poniżej oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iłów:

http://bip.ilow.pl/?tree=301,konkurs%20na%20stanowisko%20dyrektora%20Gminnego%20O%C5%9Brodka%20Kultury%20w%20I%C5%82owie.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Iłowie lub przesłać na adres Urzędu: ul. Płocka 2, 96-520 Iłów (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu).

Pliki do pobrania: Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Iłów z dnia 14 listopada 2019 r.