Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

0
20

Wójt gminy Kampinos ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie


W konkursie może wziąć udział osoba spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.).

Oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać informacje zawarte w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) oraz treści ogłoszenia o konkursie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) oraz z dopisek ,,Konkurs na kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnym w Kampinosie”. Oferty należy składać do 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) do godz. 18.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3,  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Kampinos).

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki

Treść ogłoszenia
Treść zarządzenia
Klauzula informacyjna dla kandydata