Konsultacje społeczne

0
32
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SOCHACZEWSKIEGO Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

 

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 23 października 2020 roku, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Sochaczewskiego, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Pełna treść poniżej oraz pozostałe załączniki:

ogłoszenie

formularz

uchwała