Krótko z sesji

0
23

W piątek 27 listopada, w czasie sesji Rady Miasta, podjęto kilka uchwał dotyczących m.in. zmian tegorocznego budżetu i kształtu strategicznych dla miasta dokumentów.

Dopłata do pływalni
200.000 zł przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, który podobnie jak siłownie czy kluby fitness bardzo boleśnie odczuł rządowe obostrzenia antycovidowe. Wiosną basen Orka został zamknięty na niemal trzy miesiące, otworzył się w ograniczonym zakresie na wakacje, a od 19 października z pływalni mogą korzystać tylko sekcje pływackie, osoby zapisane na aerobik wodny, naukę albo doskonalenie pływania. Klienci indywidualni na razie do wody wchodzić nie mogą. 200.000 zł dotacji przekazano oddzielną uchwałą zwiększając w grudniu dopłatę do każdej godziny pracy pływalni.

Podatki zamrożone
Rada uchwaliła stawki podatków lokalnych. Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku tygodni, burmistrz zaproponował, aby ich nie podnosić, zostać przy kwotach obowiązujących w tym roku. Chodzi o podatek od nieruchomości, czyli gruntów i budynków, oraz środków transportowych takich jak autobusy, naczepy, przyczepy, ciągniki siodłowe i samochody ciężarowe. Stawki tego ostatniego nie zmieniają się od 2016 roku. Dotychczas podatki lokalne uchwalano co rok, nawet gdy nie ulegały zmianie. Tym razem burmistrz zaproponował, by kwoty ustalić bezterminowo, a to oznacza, że do uchwały podatkowej radni wrócą dopiero wtedy, gdy zajdzie konieczność ich zmiany.

Plan pracy z trzecim sektorem
Przyjęto roczny program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi określający zasady i formy współdziałania oraz priorytety w realizacji zadań publicznych. Znalazły się wśród nich m.in. działania na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych, promocja kultury i sztuki, upowszechnianie kultury fizycznej, wspieranie rodziny, przeciwdziałanie patologiom. Na realizację zleconych stowarzyszeniom zadań samorząd chce przeznaczyć do 1 mln zł.

Kto ma prawo do usług opiekuńczych
Ustalono nowe zasady przyznawania osobom samotnych, obłożnie chorym i niepełnosprawnym usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Uchwałą określono także odpłatność za te usługi, która będzie zależała od dochodu osoby korzystającej ze wsparcia opiekunów. Osoby spełniające socjalne kryterium dochodowe będą z usług opiekuńczych korzystały bezpłatnie, rodziny z wyższymi dochodami – w zależności od ich wysokości – pokryją część kosztów. W tej samej uchwale ustalono również, w jakich przypadkach mieszkaniec może być częściowo lub w całości zwolniony z opłat przez dyrektora MOPS.

O geotermii i dodatkach
Bez uwag przyjęto także „Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2020-2035”. Dokument zaktualizowano, wpisano do niego także zamierzania wobec już wykonanego odwiertu geotermalnego znajdującego się przy ulicy Okrężnej oraz drugiego, planowanego w rejonie ul. Energetycznej.  Ustalono też nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. Do rodzin w trudnej sytuacji materialnej w formie dodatku energetycznego trafia rocznie ok. 50 tys. zł.

daw