Kwalifikacje w Garbolewskim

9 stycznia rozpoczął się kolejny egzaminacyjny maraton w ZS CKP. Potrwa on do 12 lutego. W obecnym roku przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest dla szkoły dużym wyzwaniem organizacyjnym, bo przecież, niezależnie od niego, odbywają się zajęcia lekcyjne dla pozostałych uczniów.

Jesteśmy więc w trakcie sesji egzaminacyjnej, a ponieważ trwa ona także w innych szkołach, nie możemy opisać konkretnych zadań egzaminacyjnych, które rozwiązywali, do tej pory, zdający. W tej sesji z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie mierzą się głównie uczniowie czwartych klas technikum, którzy dzięki kolejnym zdanym kwalifikacjom otrzymują, kończąc szkołę, tytuł zawodowy, oraz ci, którzy chcą poprawić swoje wyniki z sesji letniej, a także elektrycy ze Szkoły Branżowej I Stopnia.

Dla niewtajemniczonych w procedury przeprowadzania egzaminu kilka przydatnych informacji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w technikum 1 września 2017 roku (lub później), niezależnie od wybranego zawodu, będą mieć do zdania 2 kwalifikacje. Obecni uczniowie klas trzecich i czwartych technikum mają 2 lub 3 kwalifikacje. Zdanie wszystkich kwalifikacji, przewidzianych dla danego zawodu, jest podstawą otrzymania dyplomu i tytułu technika. Egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎ Część pisemna trwa 60 minut i ma formę testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających 4 odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze. Część praktyczna trwa, w zależności od zawodu, nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Żeby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy uzyskać z części pisemnej przynajmniej 50%, a z części praktycznej nie mniej niż 75%.

W obecnym roku przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest dla szkoły dużym wyzwaniem organizacyjnym, bo przecież, niezależnie od niego, odbywają się zajęcia lekcyjne dla pozostałych uczniów. A w tej sesji egzaminacyjnej, część pisemna obejmowała 8 kwalifikacji, sprawdzających wiedzę 103 przyszłych techników mechaników, budownictwa, logistyków, informatyków i obsługi turystycznej, zaś część praktyczna była już przeprowadzona z 9 kwalifikacji dla 124 uczniów. 12 lutego odbędą się egzaminy z 2 kwalifikacji, do których przystąpi 9 informatyków. Elektrycy ze Szkoły Branżowej I Stopnia część praktyczną swojego egzaminu zdają w Warszawie w Ośrodku Egzaminacyjnym.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych ze spokojem oczekują na wyniki swoich podopiecznych i mają nadzieję, że będą, co najmniej tak dobre, jak wyniki z sesji letniej w czerwcu 2018 roku. A te przedstawiały się następująco:

Technik mechanik

M.17. (Montaż i obsługa maszyn i urządzeń) – część pisemna – 88,24%, część praktyczna – 100%, zdawalność egzaminu – 88,24% (w woj. mazowieckim – 80%)

Technik budownictwa

B.33. (Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych) – część pisemna – 100%, część praktyczna – 100%, zdawalność egzaminu –100% (w woj. mazowieckim – 78%)

Technik logistyk

A.30. (Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania) – część pisemna – 100%, część praktyczna – 69,23%, zdawalność egzaminu – 69,23% (w woj. mazowieckim – 72%)

31. (Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych) – część pisemna – 100%, część praktyczna – 89,47%, zdawalność egzaminu – 89,47% (w woj. mazowieckim – 81%)

Technik informatyk

E.12. (montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych) – część pisemna – 92,1%, część praktyczna – 91,2%, zdawalność egzaminu – 84,6% (w woj. mazowieckim – 76%)

E.13. (projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami) – część pisemna – 88,88%, część praktyczna – 50 %, zdawalność egzaminu – 50% (w woj. mazowieckim – 65%)

Technik obsługi turystycznej

T.13. (planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych) – część pisemna 100 %, część praktyczna 66,66%, zdawalność egzaminu 66,66% (w woj. mazowieckim – 66%)

Z powyższego zestawienia widać, że uczniowie Garbolewskiego na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wypadają bardzo dobrze i osiągają z prawie wszystkich kwalifikacji wyższą zdawalność niż średnia dla województwa mazowieckiego.

M.Sz.

.