LI sesja Rady Gminy Rybno

0
43

RADA GMINY RYBNO                                          Rybno, dnia 8 października 2018 r.

96-514 RYBNO ul. Długa 20

 

Uprzejmie zapraszam na obrady LI sesji Rady Gminy Rybno, która rozpocznie się w dniu 17 października 2018 roku o godz. 10-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z L sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Podziękowania za współpracę w organizacji dożynek.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Zygmunta Pruskiego w Rybnie za rok szkolny 2017/2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 8. Analiza oświadczeń majątkowych.
 9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 10. Informacja o przebiegu budżetu gminy Rybno za I półrocze 2018 roku.
 11. Przyjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018.
 13. Informacje wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 14. Zapytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno.

przewodnicząca Rady

Henryka Jędrzejczak

LI Sesja Rady Gminy Rybno z dnia 8 października 2018 r.