LIII sesja Rady Gminy Kampinos

0
57

Zapraszamy na LIII sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad LIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Gminy z dnia 31 lipca 2017 r., protokołu z obrad LI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017r., protokołu z obrad LIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 6 października 2017 r
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt Uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

3) Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017 r.

7. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8. Wolne wnioski (podczas sesji nastąpi prezentacja Systemu Wczesnego Ostrzegania i           Alarmowania, przedstawiona przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego                         Warszawskiego Zachodniego).

9. Zamknięcie obrad.

 mgr Piotr Popowski

Przewodniczący Rady Gminy