LIV sesja Rady Gminy Kampinos

0
63

Serdecznie zapraszam na LIV sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad LIV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2017r.,
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie.

2) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Kampinos w 2018 roku.

3) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

4) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

5) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

6) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017 r.

7. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

  1. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

mgr Piotr Popowski

Przewodniczący Rady Gminy