LX sesja Rady Gminy Kampinos

0
21

Zapraszamy na LX sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek)o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad LX sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LIX sesji Rady Gminy z dnia 26 lutego 2018r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos.

2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

3) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez Przedszkole Publiczne w Kampinosie prowadzone przez Gminę Kampinos.

4) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania.

5) Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół.

6) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

7) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

7. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

/-/ mgr Piotr Popowski