Młodzieszyn. 25 kwietnia 2019 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy

0
48

Na sesji podjęto uchwałę zmieniającą Uchwałę Budżetową gminy Młodzieszyn na 2019 rok dokonując zmian w planie wydatków bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu:

– zwiększono plan wydatków przeznaczonych na bieżące remonty dróg gminnych o kwotę 40.000 zł.

– zmniejszono plan wydatków na zakup usług związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 30.000 zł.

– zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 3.000 zł.

– zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 7.000 zł.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Rada Gminy zobowiązana jest wnieść zmiany do sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Rozporządzenie to wprowadza jednolite standardy selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie całego kraju, w podziale na cztery frakcje (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów). Rozporządzenie określa również kolory pojemników i worków, do których należy zbierać określone frakcje odpadów komunalnych, a także sposób ich oznaczania odpowiednimi napisami. Podjęto zmieniającą uchwałę dostosowując zmiany do aktualnych przepisów oraz dodano również kolejną frakcję selektywnie odbieranych odpadów komunalnych, jaką jest popiół i żużel z palenisk domowych.

Podjęto również uchwałę zmieniającą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Młodzieszyn wprowadzając zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska  oraz uchwalonego Planu Gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

Dokonano wyboru przedstawiciela Gminy Młodzieszyn do Rady Społecznej przy zespole Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie którym został radny Dariusz Sączewa.

Wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk złożyła informację międzysesyjną (w załączeniu).

Informacja międzysesyjna 25.04.2019