Młodzieszyn. Informacja z LI sesji Rady Gminy

0
27

W obradach LI sesji Rady Gminy w dniu 24 września 2018 r. uczestniczyli radni, sołtysi, wójt gminy, skarbnik Gminy , kierownicy jednostek.

Na sesji  podjęto uchwalę w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej gminy Młodzieszyn na lata 2018- 2033 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2018 po stronie dochodów, przychodów i wydatków. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 189.958,19 zł w tym:  dochody bieżące zwiększono o kwotę 158.296,28 zł, dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.000 zł dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 150.496,28 zł , dochody majątkowe zwiększono o kwotę 31.661,91 zł, zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 31.661,91 zł. Dokonano z mian w planie wydatków na rok 2018 dostosowując ich plan do bieżącej realizacji.

Zmniejszono przychody z tytułu kredytów o kwotę 3.665.558 zł z przeznaczeniem w całości na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu w 2018 r. przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji o kwotę 3.665.558 zł zwiększono dochody z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem w całości na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu. Przychody po dokonanych zmianach w 2018 r. wynoszą 7.433.445,42 zł .

Dokonano zmian w przedsięwzięciach  realizowanych w latach 2017-2018 pn „Budowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 195.000 zł.

Dokonano również zmian budżetu gminy na 2018 rok polegających na: zwiększeniu planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn – dofinansowanie od podmiotów prywatnych –  „Dożynek powiatowych w gminie Młodzieszyn”  o kwotę 4.800 zł zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 3.000 zł, zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 42.797,28 zł  oraz na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 31.661,91 zł .

Dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych polegających na : zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł przeznaczonych na realizacje przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie” a  zwiększeniu  na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodnika gminnego Młodzieszyn – Janów” o kwotę 15.000 zł, zwiększono  plan wydatków z przeznaczeniem na diety dla radnych o kwotę 40.000 zł zwiększono wydatki na zakup usług związanych  z promocją gminy o kwotę 4.800 zł., zwiększono plan wydatków bieżących w dziale Oświata na świadczenia dla nauczycieli z tytułu dodatku wiejskiego o kwotę 62.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy o kwotę 101.000 zł ponadto w tym dziale zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 71.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – oleju opałowego w kwocie 55.000 zł na zakup energii elektrycznej w kwocie 2.500 zł oraz zakup usług związanych z utrzymaniem szkół w kwocie 13.000 zł,

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000 zł

Zmniejszono plan wydatków bieżących na świadczenia dla nauczycieli z tytułu dodatku wiejskiego o kwotę 20.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.000 zł

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

Zwiększono plan wydatków na zakup energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ulicznego o kwotę 32.011,97 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strzelnicy w gminie Młodzieszyn” o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Podjęto uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Gmina wyemituje 3.665 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018 powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 3.665.000 zł.

Dokonano zmian Statutu Gminy Młodzieszyn  polegających na wykreśleniu w rozdziale V Radni w § 10 ust. 1 i 2  oraz w § 32 ust. 4, 5, 6, dodano po wyrazie uzyskała  wyraz „co najmniej” i zastąpiono w § 60 błędnie wpisane odwołanie do § 59.

Uaktualniono Statut po dokonanej zmianie.

Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Młodzieszyn zmiana dotyczyła: ustaleniu liczby zezwoleń „w miejscu sprzedaży” i „poza miejscem sprzedaży” oraz rozszerzając zasady usytuowania miejsc sprzedaży alkoholi, ustalając sposób mierzenia odległości do punktu sprzedaży alkoholu.

Uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra dotyczy przeznaczenia pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mieszkaniowo–usługowej, terenów wód powierzchniowych, terenów dróg publicznych.

Ustalono dla terenu MNU jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną uchwaleniem mniejszego planu 15 %.