Młodzieszyn. Informacja z LIII sesji Rady Gminy

0
46

W obradach  LIII sesji Rady Gminy w dniu  9 listopada 2018 r. uczestniczyli radni, sołtysi, wójt gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek.

Na sesji podjęto uchwalę w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej gminy Młodzieszyn na lata 2018- 2033 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2018 po stronie dochodów i wydatków. Dochody ogółem  wynoszą 24.092.283,70 zł w tym dochody bieżące – 23.003.216,90 zł , dochody majątkowe – 1.089.066, 80 zł .

Wydatki ogółem: 30.850.081,12 zł w tym wydatki bieżące – 22.723.689,80 zł

Wydatki majątkowe – 8.126.391,32 zł

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć dostosowując ich wysokość do bieżącej realizacji.

W podjętej uchwale zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu w następujących rozdziałach:

– Zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów o kwotę 2.000 zł , modernizacje dróg gminnych osiedle Młodzieszyn o kwotę  2.000 zł , przebudowa drogi gminnej położonej na dz. Ew. nr 393 w m. Juliopol, o kwotę 15.500 zł,

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 33.000 zł  na realizacje nowego zadania inwestycyjnego zakup sprzętu do rejestrowania obrad sesji rady gminy.

– zwiększono plan wydatków na zakup materiałów związanych z promocją gminy o kwotę 10.000 zł

– zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie o kwotę 4.000 zł

-zwiększono plan wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych o kwotę 16.960,68 zł

– zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia asystenta rodziny o kwotę 19.689 zł

–  zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn „ opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji”

– zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla GOK  o kwotę 15.000 zł

– zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla GBP o kwotę  5.000 zł

– zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 17.500 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa otwartych stref aktywności – OSA w gminie Młodzieszyn ”

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ustalając wysokość ekwiwalentu w wysokości 20,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych  i 10 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

Zwiększono również dietę miesięczną dla sołtysów ustalając z dniem 1 grudnia 2018 r. wysokość diety 200 zł jako rekompensata za czas poświęcony na udział w sesjach Rady Gminy, zebraniach wiejskich oraz kosztów innych czynności  związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa. Ponadto na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej zatwierdzono stawki za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na kwotę 78,94 zł netto za usługę wykonywana z terenu gminy Młodzieszyn oraz 115,74 zł za usługę wykonywaną z poza terenu gminy Młodzieszyn.

Wójt gminy Monika Pietrzyk złożyła informację międzysesyjną (w zał.)

Inspektor oświaty złożył informację o realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2017/2018 (informacja w zał.)

Informację z analizy oświadczeń majątkowych złożyła przewodnicząca Rady (w zał.) oraz wójt gminy (w zał.)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kopka Filip złożył sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2018 r. zgodnie z planem pracy Komisji. (sprawozdanie w zał.)

Przewodnicząca Rady Joanna Zimniak podsumowała kadencję Rady 2014 – 2018 pod względem statystycznym i merytorycznym. Podziękowała koleżankom, kolegom radnym za minione 4 lata współpracy. Za wnikliwe i odpowiedzialne rozwiązywanie nałożonych na radę zadań zawsze z myślą o mieszkańcach gminy. Wójt podziękowała za skuteczność rządzenia w minionej kadencji i podniesienie na wyższy poziom prestiżu gminy: skarbnikowi, kierownikom jednostek podległych i referatów, pracownikom Urzędu Gminy. Podziękowała też za zaangażowanie i sumienność w przygotowaniu materiałów niezbędnych do funkcjonowania rady. Dyrektorom szkół podziękowała za podniesienie poziomu rozwoju swoich placówek wspomaganie inicjatyw wójta w rozwoju bazy oświatowej. Podziękowania skierowała również do sołtysów za uczestniczenie w sesjach rady, zgłaszanie występujących problemów i potrzeb mieszkańców.

Wójt gminy Monika Pietrzyk złożyła podsumowanie zadań w kadencji 2014 – 2018 z podziałem na poszczególne lata (informacja w zal.)

Następnie przewodnicząca Rady w imieniu Rady złożyła podziękowania wójtowi za 4 letnią współpracę wręczając pamiątkową książkę i kwiaty.

Wójt gminy Monika Pietrzyk złożyła przewodniczącej podziękowania wręczając książkę pamiątkową i kwiaty.

W dalszej części wójt gminy z przewodniczącą Rady wręczyły radnym, sołtysom   podziękowania i książki pamiątkowe.

INFORMACJA z osw. majatk radnych za 2017

Informacja międzysesyjna 2018.11.09

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w jednostkach organizacyjnych 2018

Podsumowanie kadencji Rady Gminy Młodzieszyn 2018