Młodzieszyn. Informacja z XLIX sesji Rady Gminy

0
38

W obradach XLIX  sesji Rady Gminy w dniu  8 sierpnia  2018 r. uczestniczyli radni, sołtysi, wójt gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek.

Na sesji  podjęto uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2030 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2018 wydłużając okres WPF o trzy lata do roku 2033. W roku 2018 zaplanowano dochody ogółem na kwotę 23.551.624,94 zł w tym:  dochody bieżące – 22.512.920,05 zł, dochody majątkowe  – 1.038.704,89 zł.

Wydatki w roku 2018 zaplanowano w kwocie – 30.173.427,58 zł w tym:  wydatki bieżące – 22.097.178,26 zł , wydatki majątkowe – 8.076.249,32 zł

Po dokonanych zmianach wysokości dochodów i wydatków na rok 2018 nastąpiło zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3.105.558 zł do kwoty 6.621.802,64 zł , który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych ( obligacji), pożyczek, kredytów.

Zwiększono plan wydatków na rok 2018 w wykazie przedsięwzięć  realizowanych:

–  przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019 pn. Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie o łącznych nakładach w kwocie 429.316, 85 zł  wydatki bieżące rok 2018  – 103.687,80 zł

– Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 zwiększono plan wydatków na rok 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 75.000 zł kwotę  do kwoty  165.000 zł

– Przebudowa drogi gminnej w m. Juliopol o łącznych nakładach w kwocie 496.000 zł, rok 2018 – 491.000 zł z limitem zobowiązań w kwocie 491.000 zł w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy. Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada o łączne nakładach  finansowe w kwocie 496.000 zł , rok 2018 – 491.000 zł limit zobowiązań – 21.000 zł.

–  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie na wydatki niekwalifikowane projektu finansowe ze środków własnych o łącznych nakładach w kwocie 220.000 zł

– Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie o łącznych nakładach w kwocie 150.000 zł, rok 2018 – 140.000 zł

– Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra o łącznych nakładach finansowych  w kwocie 360.000 zł  rok 2018 347.270,97 zł. Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 523.000 zł rok 2018 – 510.270,97 zł

– Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych  w  kwocie 75.000 zł , 2018 r. – 70.000 zł. Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach  posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 195.000 zł , rok 2018 – 190.000 zł

– Modernizacja oświetlenia ulicznego o łącznych nakładach  finansowych w kwocie 385.000 zł w tym rok 2018 – 300.000 zł zwiększono plan wydatków na rok 2018 o kwotę 140.000 zł Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 525.000 zł rok 2018 – 440.000 zł

– Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach o łącznych nakładach  finansowych w kwocie 430.000 zł rok 328.000 zwiększono plan wydatków o kwotę 234.000 zł do kwoty 562.000 zł.

Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 664.000zł  rok 2018 – 562.000 zł

– budowa siłowni zewnętrznej w m. Młodzieszyn , Janów , Kamion o łącznych nakładach w kwocie 200.000 zł w ramach projektu OSA w gminie Młodzieszyn

Dokonano zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych polegające na :

– zwiększeniu planu dotacji celowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie o kwotę 445.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków, rozbudową obiektu SUW , budową gminnej infrastruktury wodociągowej , wodociąg we wsi Adamowa Góra.

– zwiększono plan wydatków na zakup usług transportowych funkcjonowania linii autobusowej na terenie gminy  w kwocie 9.000 zł

– zwiększenie wydatków na modernizację nawierzchni jezdni drogi gminnej w m. Witkowice o kwotę – 45.000 zł  , w m. Olszynki – o kwotę 24.600 zł

W m. Witkowice o kwotę-  12.300 zł , w m. Leontyn ów o kwotę 24.600 zł, w m. Marysin o kwotę 23.100 zł , w m. Mistrzewice o kwotę 12.300 zł , w m. Bibiampol o kwotę 69.000 zł , w m. Bibiampol- Helenka 89.000 zł , w m. Helenka o kwotę 105.000 zł , w m. Janów – o kwotę 74.000 zł w m. Leontyn ów – o kwotę 112.000 zł , w m. Nowa Wieś o kwotę 37.000 zł , w m. Juliopol – o kwotę 61.000 zł  , w m. Nowe Mistrzewice – 19.400 zł  , w m. Mistrzewice 12.300 zł w m. Witkowice o kwotę 28.000 zł w m. Adamowa Góra 163.000 zł, w m. Młodzieszyn ul. Różana – o kwotę 120.000 zł, w m. Stare Budy o kwotę 234.000 zł, , bieżące utrzymanie dróg – kwota 17.000 zł

– na zakup budynku wielorodzinnego kwota 35.000 zł w m. Witkowice dla potrzeb powiększenia mieszkaniowego zasobu gminy.

– zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł przeznaczonych na utrzymanie infrastruktury w wyniku realizacji  projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gm. Młodzieszyn „

– na modernizację samochodu ciężkiego OSP Stare Budy z planem wydatków 380.000 zł

– zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 145.000  zł z przeznaczeniem na remont dachu OSP Młodzieszyn

– zwiększono plan wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym o kwotę 5.000 zł

– zwiększono plan wydatków na budowę parkingu przy szkole podstawowej w Janowie – o kwotę 40.000 zł , w Młodzieszynie  – o kwotę 130.000 zł ,

– zwiększono plan wydatków na modernizację pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Kamionie – o kwotę 159.000 zł

– na zakup usług związanych z odbiorem transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – o kwotę 10.000 zł

– na modernizacje oświetlenia ulicznego w m. Helenka, Bibiampol, Juliopol, Radziwiłka , Kamion o kwotę 140.000 zł

– na realizację doposażenia placu zabaw w  m. Kamion o  kwotę 1.000 zł

– na modernizację terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice o kwotę 38.000 zł

– zwiększenie dotacji podmiotowej  o kwotę 15.000 zł dla GOK

– zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 10.000 zł dla GBP

– zwiększenie wydatku o kwotę 75.000 zł na Renowację Zabytkowego Parku w Młodzieszynie

– dokonano zmiany nazwy dotychczasowego zadania na zadanie Budowa otwartych stref aktywności – OSA w gminie Młodzieszyn przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę  276.000 zł

– zwiększono plany wydatków na realizację zadań kultura fizyczna i sport o kwotę  5.000 zł

– zmniejszono plan wydatków o kwotę 198.000 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa siłowni zewnętrznych w m. Młodzieszyn, Janów, Kamion.

W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podjęto Uchwałę dotyczącą ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawart. do 4,5 %  alkoholu oraz piwa – 80 ,

o zawart. powyżej 4,5 \% – 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa – 60 , o zawart. pow. 18 % – 70 , przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 30 , przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 180,

Ustalono zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,  nie może być usytuowany bliżej niż 50 m od budynków kultu religijnego  i zakładów opieki zdrowotnej oraz zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w obrębie sklepów , nie mniej niż 50 m od budynków kultu religijnego i cmentarzy oraz od zakładów opieki zdrowotnej.

Wójt gminy Monika Pietrzyk złożyła informacje międzysesyjną (informacja w zał.)