Młodzieszyn. Konsultacje społeczne

0
77

Wójt gminy Młodzieszyn

z a p r a s z a

mieszkańców gminy Młodzieszyn

do konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Gminy Młodzieszyn.

  1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt Statutu Gminy Młodzieszyn. Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji wraz z materiałami dostępne są na stronie internetowej gminy www.mlodzieszyn.pl, w BIP-ie w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz w sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców oraz przedstawicieli grup społeczno–zawodowych, organizacji pozarządowych i firm działających na terenie Gminy w sprawie projektu  statutu, a w szczególności poznania ich uwag i opinii.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 15 maja 2018 r do 7 czerwca 2018 r

4. Forma konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii lub uwag do projektu Statutu, na druku „Formularz konsultacji do składania uwag i opinii do projektu zmiany Statutu Gminy Młodzieszyn”, który można:

  • przesłać listownie na adres Urzędu Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn,
  • złożyć na dziennik podawczy Urzędu (sekretariat, pokój nr 1- parter),
  • przesłać elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mlodzieszyn.pl

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz opracowanie i ogłoszenie wyników jest Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Wójt Gminy Młodzieszyn

/ – /  Monika Pietrzyk

Młodzieszyn, dnia 15  maja 2018 r.

Załączniki dotyczące projektu Statutu Gminy Młodzieszyn:

-Projekt Statutu Gminy

-Formularz do składania uwag i opinii do projektu Statutu Gminy Młodzieszyn