Młodzieszyn. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu …

0
35

Młodzieszyn, 4.10.2018 r

IZPPP.6721.4.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie  z art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2017r.  poz. 1073 z późn. zm.),  art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr  XXXVII/185/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 października 2017 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Helenka(zakres planu dotyczy działek Nr ewid. 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 117 i części działki Nr ewid. 95/1) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.10.2018 r. do  9.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 25, w godz. od  800 do 1500 oraz na stronie internetowej gminy www.mlodzieszyn.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 7.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn,  o godz. 1000

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu i prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do wójta gminy Młodzieszyn  lub w formie  elektronicznej na adres sekretariat@mlodzieszyn.pl  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest wójt gminy.

Z up. wójta

kierownik referatu

Urszula Milczarek

Obwieszczenie w załączeniu