Młodzieszyn. Wyłożenie do publicznego wglądu …

0
21

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Helenka

Tekst planu

Rysunek planu

Prognoza