Modernizacja pompowni Arciechów w gminie Iłów

0
46

Mimo okresu epidemii trwa inwestycja „Modernizacja pompowni Arciechów w gminie Iłów” realizowana głównie ze środków Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.05.01.00-IP.01-14-033/16, dla Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu; Typ projektów Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z programem Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych RPO WM 2014-2020. Celem projektu jest zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym powodziom i minimalizowanie ich skutków na terenie wiejskich gmin: Słubice, Sanniki, Młodzieszyn, Rybno i Iłów w dolinie „Iłowsko – Dobrzykowskiej”. Wartość inwestycji to ponad 9 mln zł (9 098 596 zł).

Modernizacja pompowni Arciechów nie jest inwestycją gminną, wnioskodawcą jest Województwo Mazowieckie, a inwestorem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

– Z inwestorem współpracuję tylko w zakresie przyłącza wody z wodociągu gminnego do budynku pompowni. Cieszę się, że blisko 10 mln złotych będzie zainwestowanych w gminie Iłów i znacząco poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców – mówi wójt Jan Kraśniewski.