MOSiR Sochaczew. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

0
130

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Sochaczewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy    –   inspektor

 1. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew

 1. Wymagania niezbędne:
 • a) obywatelstwo polskie,
 • b) wykształcenie wyższe oraz co najmniej roczny staż pracy,
 • c) lub wykształcenie średnie oraz co najmniej 3-letni staż pracy,
 • d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • f) nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • a) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, prawa pracy,
 • b) znajomość zagadnień związanych ze sporządzaniem umów cywilnoprawnych,
 • c) doświadczenie w pracy samorządowej,
 • d) zdolności analityczne,
 • e) sumienność,
 • f) umiejętności organizacyjne,
 • g) wysoka kultura osobista,
 • h) komunikatywność,
 • i) opanowanie,
 • j) znajomość zasad obsługi klienta.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie  wszystkich czynności związanych z prowadzeniem sekretariatu:

 • a)      obsługa interesantów raz udzielanie im ogólnych informacji, kierowanie do właściwej komórki organizacyjnej,
 • b)      przyjmowanie i wysyłanie  korespondencji,
 • c)      odbiór przesyłek,
 • d)      rejestracja korespondencji  wychodzącej i przychodzącej,
 • e)      rozdzielanie  korespondencji  na poszczególne  komórki organizacyjne,
 • f)       sporządzanie pism wychodzących oraz sporządzanie zestawień, sprawozdań,
 • g)      obsługa skrzynki nadawczo – odbiorczej e-mail,
 • h)      prowadzenie  prawidłowej  gospodarki  powierzonymi  przedmiotami  i   artykułami  piśmiennymi,
 • i)        pomoc przy organizacji  imprez rekreacyjno-sportowych.

Wykonywanie czynności w ramach wsparcia działu kadrowo-finansowego:

 • a)      pomoc przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy pracowników,
 • b)      pomoc przy przygotowywaniu sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • c)      pomoc przy przygotowywaniu miesięcznych sprawozdań do PEFRON,
 • d)      pomoc przy przygotowywaniu i naliczaniu umów zleceń,
 • e)      pomoc przy prowadzeniu ewidencji ksiąg środków trwałych i pozostałych środków na wyposażeniu oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • f)       pomoc przy przeprowadzaniu inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków na wyposażeniu oraz wartości niematerialnych i prawnych, gotówki w kasie, druków ścisłego zarachowania,
 • g)      pomoc przy przygotowywaniu umów cywilnoprawnych (np. umowy: barterowe, najmu),
 • h)      pomoc przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
 • 1)      wymiar etatu – 0,8 etatu,

  2)      stanowisko –  inspektor,

  3)      miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,

  4)      budynek dostosowany do wózków inwalidzkich,

  5)      stanowisko związane z pracą przy komputerze powyżej 4h.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Sochaczew, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2019 roku kształtował się na poziomie poniżej 6%.

  Dokumenty aplikacyjne:

 • a)      list motywacyjny oraz CV,
 • b)      kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 • c)      kserokopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (świadectwo pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu potwierdzającym okres wymaganego stażu pracy ),
 • d)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach itp.,
 • e)      kwestionariusz osobowy,
 • f)       oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • g)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • h)      oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • i)        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • j)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku objętym niniejszym konkursem. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie:

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew (Sekretariat)

lub przesłać pocztą na adres z dopiskiem:

„DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO: inspektor ”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.01.2020 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 13.01.2020 r. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie w godzinach 8:00-16:00 w dniu 14.01.2020 r.

OGŁOSZENIE – INSPEKTOR.pdf

OŚWIADCZENIE – załącznik nr 1 do pobrania RODO.doc

OŚWIADCZENIE – załącznik nr 2 do pobrania.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE – załącznik nr 3.docx