Nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Iłowie

0
32

sesja 30.09.2015r

W dniu 30 września w sali UG odbyło się XII nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy. Pierwszym punktem w porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej budżet. W wyniku przyjętej zmiany nastąpiło zwiększenie wydatków na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja serwera w Urzędzie Gminy”. Słuszność tych zmian wydawała się oczywista, mimo to jeden radny wstrzymał się od głosu.

Następnie skarbnik gminy przedstawiła radzie informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. W okresie sprawozdawczym, jak wyjaśniła Agnieszka Brzeska budżet zmieniano kilkakrotnie. Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 21 885 651,29 zł., zaś jego wykonanie wyniosło 12 850 254, 66 zł., tj. 58,72%. Z kolei zaplanowane wydatki z uwzględnieniem zmian wyniosły 21 243 032,33 zł. Zostały one wykonane w kwocie 11 386 973,22, tj. w 53,90%.

Po wysłuchaniu tej informacji, nad którą nie przeprowadza się głosowania, radni przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie wyboru ławnika sądowego. Nad procedurą wyłonienia ławnika z tutejszej gminy czuwał sekretarz gminy, który zgromadził niezbędne dokumenty kandydata oraz przedstawił radnym opinię wypracowaną przez wyłoniony na sesji w dniu 18.08.2015 r. zespół opiniujący kandydatów na ławników sądowych. W wyniku tajnego głosowania radni zaakceptowali kandydaturę Adama Grzegorza Włodarczyka, którego następnie wybrali na ławnika.

Kolejnym zadaniem radnych wynikającym z przyjętego porządku, było podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Rozwój e-administracji poprzez wdrożenie e-usług dla mieszkańców gminy Iłów”. To nas nie minie, bo e-usługi wymusza postęp – tłumaczył wójt. Mimo to jednak, radni w tej sprawie mieli sporo wątpliwości, bo 5 z nich na 15 głosujących wstrzymało się od głosu.

Kolejny projekt uchwały dotyczący intencji uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej Zalesie-Kaptury oraz drogi we wsi Lubatka wywołał dyskusję na temat ustalania kolejności i priorytetów w realizacji zadań dotyczących przebudowy infrastruktury drogowej w tutejszej gminie. Tu jednak problem jest trudny do rozstrzygnięcia, bo pilnej  przebudowy wymaga wiele dróg. Trzeba wiedzieć, że uzyskanie dofinansowania do tych zadań ze środków zewnętrznych, wymaga spełnienia wielu kryteriów, które zostały uwzględnione przy wyborze tych konkretnych dróg. A właśnie celem podjęcia wspomnianej uchwały jest to, aby była ona podstawą do aplikowania o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych – wyjaśnił sekretarz gminy. W tej sprawie 14 radnych było za, 1 wstrzymał się od głosu.

Pod  koniec obrad radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez organ prowadzący za rok 2014/2015. Niskie wyniki sprawdzianów klas VI szkół podstawowych nie mogły pozostać bez komentarza radnych. Najgorszy wynik uzyskała SP w Iłowie, a najlepszy SP w Kapturach. Nie bez znaczenia jednak, jak wyjaśniła A. Wojciechowska pozostaje tutaj liczebność klas. Radni dyskutowali min. o przyczynach niskich wyników oraz problemie świetlic szkolnych, które nie spełniają swojej roli. Na koniec poprosili o informację na piśmie, aby lepiej zapoznać się z funkcjonowaniem szkół w tutejszej gminie.