Nielegalne odprowadzanie ścieków to przestępstwo – ZWiK prowadzi kontrole

0
13574

ZWiK nowe logo

Obojętnie, czy dotyczy konkretnego przedmiotu, własności intelektualnej, czy na przykład prądu, gazu czy wody. W Sochaczewie niestety występuje wiele przypadków nielegalnego poboru wody lub również niezgodnego z prawem odprowadzania ścieków. Większość obywateli ma podpisane umowy na pobór wody z miejskiego wodociągu i na odprowadzanie nieczystości bytowych  do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Uczciwie regulują też swoje zobowiązania finansowe wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Natomiast ci, którzy próbują omijać swoje ustawowe obowiązki i oszukują, nielegalnie pobierając wodę czy odprowadzając ścieki, generują między innymi wyższe koszty dla pozostałych. Kradzieże wody i nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej powodują wzrost ceny jednostkowej metra sześciennego wody i ścieków.

To przestępstwo

Takie działania w świetle prawa są przestępstwem. Wielokrotnie informowaliśmy o tym, że regulują to stosowne przepisy prawa. Niestety większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce boryka się z problemem nielegalnego poboru wody i nielegalnego odprowadzania ścieków. Kradzieże wody i nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej powodują wzrost ceny jednostkowej metra sześciennego wody i ścieków. W rezultacie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale również za tych, którzy nielegalnie pobierają wodę lub nieuczciwie odprowadzają ścieki. W przypadku niezgodnego z prawem odprowadzania ścieków, często zatruwane jest najbliższe otoczenie, a  w rezultacie i dalsze, ponieważ szkodliwe substancje dostające się do gleby, trafiają dalej do wód podziemnych i błędne koło się zamyka.

Szamba przepływowe powoli stają się przeszłością, a zastępują je przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Niestety wiele osób w dalszym ciągu uważa, że taniej jest mieć szambo. Rzeczywiście tak może być, ale tylko w przypadku nielegalnego zrzutu ścieków z niego wprost do gleby, w pole czy do przydrożnego rowu. Opróżnienie zbiornika przy pomocy wozu asenizacyjnego kosztuje 2,5 razy tyle, co odprowadzenie nieczystości do miejskiej kanalizacji.

Bez umowy nie wolno

Nie tylko taki sposób, jak przedstawiony powyżej, jest niezgodny z prawem. O nielegalnym odprowadzaniu ścieków mówimy w sytuacji wprowadzania ich do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858). Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

Kontrole

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. o. o. przeprowadza kontrole nieruchomości w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Osoby reprezentujące Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. o. o. posiadają legitymacje służbowe oraz pisemne upoważnienie do przeprowadzania kontroli w zakresie odprowadzania i rozliczenia z nieczystości płynnych. Po zakończeniu czynności kontrolnych spisywany jest protokół z przeprowadzonej kontroli.

 

Wyniki kontroli

Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprowadził kontrolę ponad 1 600 nieruchomości w zakresie rozliczenia z nieczystości płynnych i sprawdzenia pod kątem nielegalnego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej. W ponad 100 przypadkach dokonano sprawdzenia przyłącza poprzez  zadymianie. Wykryte zostały 2 przypadki nielegalnych przyłączy do sieci wodociągowej i w konsekwencji doprowadzono do ich legalizacji, poprzez podpisanie umów. Zdecydowanie więcej wykryto nielegalnych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej – ponad 70 sztuk. Na podpisanie stosownej umowy zdecydowało się 55 osób. W 14 przypadkach trzeba było zakorkować przyłącza.

 

Do deszczówki nie wolno

Oprócz nielegalnego odprowadzania ścieków wielu „przedsiębiorczych” mieszkańców Sochaczewa, próbuje oszukiwać ZWiK lub Miasto, ale też i uczciwych obywateli, wyprowadzając nieczystości bytowe do kanalizacji deszczowej, która absolutnie nie jest do tego przeznaczona.

Art. 9. 1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków mówi, że „zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Podstawa prawna kontroli

Kontrole w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków przebiegają zgodnie z art. 7 ustawy o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków: „Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7”

 

Kiedy kontroler może sprawdzać

W związku z wieloma pytaniami, kiedy i w jakim celu kontroler może wejść na posesję, by dokonać konkretnych czynności, ZWiK informuje, że odbywa się to w następujących przypadkach:

sprawdzenie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci

– odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu

– zainstalowanie lub demontaż wodomierza głównego

– kontrola urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych   przy punktach czerpalnych

– dokonanie odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów

– przeprowadzenie przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo

 

Kara powinna być dotkliwa

Większość mieszkańców Sochaczewa zdaje sobie sprawę nie tylko ze swych praw, ale i obowiązków. Uczciwie i regularnie dokonują opłat za pobór wody i odprowadzone ścieki. Mieszkańcy domów wielorodzinnych w większości płacą sumiennie za zużyta wodę i odprowadzone ścieki. Podobnie postępuje też większość właścicieli domów jednorodzinnych.

Opinię społeczeństwu psują i generują dodatkowe koszty wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób próbują oszukać władze samorządowe, władze spółki i pozostałych mieszkańców.

Wszyscy ci, którzy nielegalnie pobierają wodę (czytaj: kradną), niezgodnie z prawem odprowadzają nieczystości bytowe, czy wręcz zrzucają je do kanalizacji deszczowej, powinni być dotkliwie karani. Abolicję powinno się stosować jedynie wobec tych, którzy zrozumieją niewłaściwość swojego postępowania, naprawią wyrządzone szkody, podpiszą stosowne umowy i będą się z nich solennie wywiązywać.

Na zdjęciach poniżej sprawdzanie studzienki i studzienka  z nielegalnie wprowadzoną rurą do odprowadzania nieczystości bytowych.

foto 1 foto 2