Nowa Sucha. Informacje: wnioski na dożywianie, stypendia, dofinansowanie dojazdów

0
118

Informacja: wnioski na dożywianie dzieci w szkołach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przypomina osobą zainteresowanym sfinansowaniem dzieciom dożywiania w szkołach w okresie wrzesień – grudzień 2017 przez GOPS o składaniu od 1 sierpnia 2017r. wniosków o pokrycie kosztów dożywania wraz z kompletem dokumentów.

Wnioski przyjmowane są przez pracowników socjalnych w pokoju nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

 

Informacja w sprawie stypendiów szkolnych socjalnych na rok szkolny 2017/2018

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2017/2018. Od 1 do 15 września można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Nowej Suchej.
O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren Gminy Nowa Sucha, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • niepełna rodzina,
 • zdarzenie losowe

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji nauki,
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Nowa Sucha,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1 820 zł w danym roku szkolnym.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 514 zł netto.

Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2017 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:
 2. a) dochodu (netto) z zakładu  pracy,
 3. b) renty/emerytury (np. odcinek z  renty/emerytury),
 4. c) alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika),
 5. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 6. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu  osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 7. Kserokopia decyzji  o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 8. Kserokopia decyzji ustalającej wysokość  podatku  rolnego na rok bieżący,
 9. Inne zaświadczenia albo oświadczenia mające wpływ na ustalenie prawa do stypendium szkolnego.

Więcej informacji dotyczących stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Suchej, tel. (46) 861 23 01 wew. 26
Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2017/2018 i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

 

Komunikat dotyczący dofinansowania dojazdów

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przypomina, że do dnia 15 września 2017 r. należy dostarczyć do referatu świadczeń rodzinnych (pokój nr 9) zaświadczenia ze szkół potwierdzające kontynuację nauki poza miejscem zamieszkania w celu uzyskania dodatków z tytułu dojazdu lub zamieszkiwania w miejscowości w której znajduje się szkoła.