Nowa Sucha. Kontrole prawidłowości opodatkowania budynków

0
8

Wójt gminy informuje, iż pracownicy urzędu przeprowadzają w terenie kontrole prawidłowości opodatkowania budynków, ponieważ zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną ma formularzu wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości. Wszyscy, którzy pomimo istnienia przewidzianego przepisami prawa wymogu i upływu powyższego terminu nie dopełnili obowiązku złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i wykazania powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i gospodarczych proszeni są o złożenie wyjaśnień. W przypadku odmowy wykazania powierzchni użytkowej zgodnie z ordynacją podatkową może być nałożona kara porządkowa do 2 700 zł lub przypisany podatek za 5 lat.

Jednocześnie informuję, iż w 2016 roku obowiązywały będą następujące stawki:

Podatek od nieruchomości:

-budynki mieszkalne- 0,45 od 1 m2 pow. użytkowej

– pozostałe budynki-5,60 zł od 1 m2 pow. użytkowej

– budynki pod dział.gosp.-21 zł z 1 m2

– grunty pod dział. gospodarczą – 0.80 z 1 m2

– grunty pozostałe-0,34 zł z 1 m2

Podatek rolny:

– 130 zł z 1 ha przeliczeniowego

– 260 zł z 1 ha fizycznego

 

TABELA KAR PORZĄDKOWYCH
kwota podatku kwota kary porządkowej
7,00 zł – 200,00 zł 200,00 zł
201,00 zł – 500,00 zł 500,00 zł
501,00 zł -1 000,00 zł 1000,00 zł
1 001,00 zł – 1 500,00 zł 1500,00 zł
1 501,00 zł – 2 000,00 zł 2000,00 zł
2 001,00 zł – i więcej 2700,00 zł