Nowa Sucha. Przetarg

0
110

Aktualizacja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha” opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin.

Załączniki (8)

Pobierz wszystkie załączniki

Ogłoszenie o zamówieniuPDF,  

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaPDF,  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowyDOC,  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wstępneDOC, 

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych robótDOC,  

Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówieniaDOC,  

Załącznik nr 5 – Grupa kapitałowaDOC,  

Załącznik nr 6 – Wzór umowy