Nowa Sucha. XXXVIII sesja Rady Gminy 9 listopada

0
23

Nowa Sucha  31.10.2018 r.

Pan/Pani

   MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)  zapraszam na  obrady XXXVIII sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII
 4. Informacja przewodniczącego Rady Gminy i wójta gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych, kierowników jednostek i dyrektorów szkół;
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Nowa Sucha w roku szkolnym 2017/2018;
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019;
  2. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego na rok 2019;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2019;
  4. określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019;
  5. zwolnień podatku od środków transportowych;
  6. ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej;
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;
  8. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;
  9. uchylenia uchwały Nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
  10. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
  11. wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Nowa Sucha;
  12. rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej;

6. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zakończenie obrad sesji.

przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski