Nowa Sucha. Zaproszenie na XXXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy

0
15

  Nowa Sucha  8.10.2018 r.

Pan/Pani

MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  zapraszam na  obrady XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchylenia uchwały Nr XXXVI/269/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Sucha do projektu pn.„Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

b) przystąpienia Gminy Nowa Sucha do projektu pn.„Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;

d) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

4. Zakończenie obrad sesji.

zastępca przewodniczącego Rady Gminy

Jolanta Buczek

 

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018  poz. 994  z późn. zm.) – ,,Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu branie udziału w pracy organów gminy”.