Nowa Sucha. Zbiórka azbestu

0
51

Szanowni  mieszkańcy

Wójt gminy  Nowa Sucha  niniejszym informuje, że w 2018 planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Nowa Sucha. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach (czyli wcześniej zdjęty przez właścicieli bądź usunięty na skutek wichury itp.) Zadanie będzie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w Warszawie, który udziela dotacji  w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych zadania,  pozostały procent  będzie pochodził ze środków budżetu Gminy. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestuZainteresowani właściciele nieruchomości, na których jest zdjęty azbest powinni złożyć  wniosek o zabranie azbestu w terminie do 20 stycznia  2018 r.

Do wniosku trzeba załączyć  oświadczenie, iż azbest usunięto zgodnie z przepisami budowlanymi oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego. Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych przedsiębiorca, będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.

Bliższe informacje (oraz wniosek)  można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowa Sucha pokój nr 1  oraz pod nr telefonu 46 / 8612051 wew 22.

Wójt gminy

Maciej Mońka