O turystyce i ekologii w Centrum Edukacyjno-Turystycznym

0
35

19 października w Centrum Edukacyjno-Turystycznym odbyła się konferencja Znaczenie miejsc przyrodniczo cennych oraz edukacji ekologicznej w turystyce, która została zorganizowana dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Tematem przewodnim konferencji była problematyka wykorzystania miejsc charakteryzujących się bogactwem natury w rozwoju turystyki oraz edukacji ekologicznej, a tym samym kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych. W trzech panelach swoje tematy prezentowało łącznie ośmiu prelegentów.

Konferencję oficjalnie otworzyła Walentyna Rakiel-Czarnecka, zastępca dyrektora Stacji Muzeum wspólnie z Radosławem Koniecznym, kierownikiem Muzeum Kolei Wąskotorowej.

Pierwszy panel rozpoczęła dr Bogna Moszyńska wystąpieniem Ochrona lasów, turystyka zrównoważona oraz edukacja przyrodnicza w dolinie środkowej Wisły w okolicach Warszawy, która tego dnia przedstawiła również Znaczenie edukacji ekologicznej, jako podstawy turystyki zrównoważonej. Pani Doktor w swoich dwóch prelekcjach podkreśliła, że turystyka zrównoważona – związana z edukacją przyrodniczą – ma duże znaczenie na omawianym obszarze. Co więcej, ważnym skutkiem edukacji ekologicznej może być umiejętność lepszego promowania przyrodniczych, kulturowych i zdrowotnych walorów krajobrazu, a także informowanie o działaniach, jakie każdy turysta może podjąć w celu ich ochrony.

Prelegentem w tej części był również dr Jan Paweł Piotrowski, który zaprezentował temat Turystyka,  jako  źródło  informacji  o  środowisku  oraz  sposób  kształtowania  świadomości ekologicznej. Podkreślił, że doświadczenia ostatnich lat wskazują, że turystyka – nie jako masowy ruch nie doceniający treści programowych, lecz rozumna ekoturystyka i turystyka przyrodnicza, nie tyle nie zagraża naturalnemu środowisku, ale może sprzyjać jego ochronie poprzez dostarczanie cennych informacji i kształtowanie pozytywnych postaw.

Pierwszy panel zamknął dr Piotr Dominik, który omówił produkt turystyczny, wymagający nie tylko współpracy w zakresie kształtowania tego produktu, ale jednoczesnych zachowań proekologicznych, wynikających z podobnego poziomu świadomości i edukacji ekologicznej wszystkich zaangażowanych podmiotów (Produkt  turystyczny  oraz  przykłady  wykorzystania  walorów  przyrodniczych  do  jego powstania).

Drugi panel został poświęcony bogactwu naturalnemu i działalności edukacyjnej na terenie Puszczy Kampinoskiej. Zagadnienia te przedstawili pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego – Maciej SzajowskiMałgorzata Wawryszuk i Katarzyna Mikrut.

Puszcza Kampinoska ma szczególne znaczenie dla Muzeum Kolei Wąskotorowej. Dzięki przebiegowi trasy muzealnego pociągu Retro Sochaczewska Kolej Wąskotorowa ujawnia walory krajobrazowe i turystyczne ziemi sochaczewskiej. Pozwala to naszej jednostce popularyzować nie tylko historię kolejnictwa, ale również atrakcje regionu, wśród których jedną z najważniejszych jest właśnie Puszcza Kampinoska. Wystąpienia tego panelu uświadomiły wszystkim uczestnikom, że puszcza to prawdziwy fenomen. Za granicami dwumilionowej, stołecznej aglomeracji rozpościera się rozległy, unikatowy obszar naturalnej przyrody objęty ochroną w formie parku narodowego. Niezwykłe jest także to, że został on uznany przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery jako modelowy przykład współistnienia przyrody w sąsiedztwie wielkiego miasta. Co więcej, teren parku jest ośrodkiem turystyki krajowej i międzynarodowej. Posiadając unikatową przyrodę, wiele pamiątek historycznych, uznaną międzynarodową pozycję w ochronie przyrody, stanowi doskonałą bazę do realizacji edukacji przyrodniczej na wszystkich poziomach w każdej skali, od lokalnej do globalnej, a sama działalność edukacyjna jest postrzegana jako jeden z elementów systemu ochrony przyrody.

Konferencję zakończyły dwa wystąpienia asystentów muzealnych Muzeum Kolei Wąskotorowej. Łukasz Popowski na podstawie zbudowanego przez naszą placówkę produktu turystycznego Koleją wąskotorową po wiedzę, relaks i radość zaprezentował, jakie zmiany zaszły w Muzeum Kolei Wąskotorowej przez ostatnie lata i przedstawił jednocześnie plany rozwoju na przyszłość. Dr Marta Przygoda – Stelmach skupiła się natomiast na rozwoju i propagowaniu edukacji ekologicznej w Stacji Muzeum.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane tematy oraz wnioski, które zostały wypracowane w trakcie konferencji, zwiększą świadomość ekologiczną koncentrującą się wokół miejsc ze szczególnymi walorami przyrodniczymi i wykorzystanie walorów ekologicznych w turystyce oraz rozwiną promocję właściwych wzorców w temacie edukacji ekologicznej i jej znaczenia w turystyce.

Muzeum Kolei Wąskotorowej serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom za wkład w przygotowanie wystąpień oraz chęć podzielenia się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Serdecznie podziękowania należą się również wszystkim uczestnikom konferencji, którzy licznie przybyli tego dnia do Centrum Edukacyjno-Turystycznego.

Wszystkie wystąpienia zaprezentowane w trakcie konferencji znajdą się w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Foto: M. Kazur, Ł. Popowski

Więcej zdjęć z konferencji w naszej galerii. Zapraszamy!

Sochaczewska Kolej Wąskotorowa

.

28