Obrady X sesji Rady Gminy Rybno

0
29

Uprzejmie zapraszam na obrady X sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 roku o godz. 13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z VIII i IX  sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Rybno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Chełmońskiego”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 8. Przyjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2015.
 10. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 11. Zapytania, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno.