Obrady XXXIV sesji Rady Gminy Rybno

0
34

Komunikat

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju zaleca się oglądanie transmisji obrad Sesji Rady Gminy na stronie: Sesja Rady Gminy Rybno

Sesja odbędzie się wyłącznie z udziałem radnych, wójta oraz pracowników, których obecność jest niezbędna. Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów i publiczności. Ograniczenie to jest działaniem zapobiegawczym podjętym w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

 

przewodnicząca Rady

Sylwia Anna Feliga

 

RADA GMINY RYBNO                                            Rybno, dnia 25 stycznia 2021 r.

96 – 514 RYBNO ul. Długa 20 

tel., fax. 46 861-14-38

www.gminarybno.com

Wnioskuję o zwołanie w dniu 26 stycznia 2021 r. o godzinie 16:30 XXXIV sesji Rady Gminy w trybie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad .
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX.148.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Rybno.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno.
  9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na  rok 2021.
  10. Zamknięcie obrad.

przewodnicząca Rady

Sylwia Anna Feliga