Obrady XXXIV sesji Rady Gminy Rybno

0
62

Zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca  2017  roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno odbędzie się  XXXIV  sesja Rady Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rybno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Rybno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rybno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. a) sprawozdania finansowego, b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, c) odczytaniu Uchwały nr Pł.130.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez wójta gminy Rybno sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok, d) zapoznaniu się z informacją o stanie mienia Gminy Rybno
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. a) zapoznaniem się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, b) odczytaniu Uchwały nr Pł.191.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przezKomisję Rewizyjną Rady Gminy Rybno wniosku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.
 11. Przyjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017.
 13. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 14. Zapytania, wolne wnioski.
 15.  Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno