Obwieszczenie wójta gminy Rybno

0
147

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 5.01.2018 r.

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. )

 

informuje się

 

że w ciągu 14 dni można w tut. Urzędzie ( pokój nr 18 ) zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego  napięcia długości ok. 863 m, słupowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV oraz dwóch odcinków kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia długościach, odpowiednio, ok. 96 i ok. 169 m ze złączami kablowo-pomiarowymi na fragmentach działek nr ewid. 202/2, 225, 224, 238, 229/1, 229/3, 228/1, 230, 228/5, 228/4 i 231 w obrębie geodezyjnym „Złota” w gminie Rybno.

 

Wójt Gminy Rybno

Grzegorz Kropiak

 

Obwieszczenie wójta gminy Rybno z dnia 5 stycznia 2018 r.