Ogłoszenie Zarządu Powiatu o naborze kandydatów do komisji konkursowej

0
24

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W SOCHACZEWIE O NABORZE KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.450 z późn. zm.) oraz rozdziału IX pkt 4 Programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ogłasza:

nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  i zjawisku wykluczenia społecznego

Dane kandydatów do komisji konkursowej spełniających kryteria wymienione w art. 15 ust. 2d wyżej cytowanej ustawy, należy złożyć w formie pisemnej, osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie lub listownie, adres 96-500 Sochaczew ul. Piłsudskiego 65, w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godz. 1200.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie w Sochaczewie w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej, ul. Piłsudskiego 65, tel. 46 864-18-51 w godzinach 800– 1500.

 Zarząd Powiatu w Sochaczewie

 pełna treść dokumentu w pdfie – ogłoszenie