Otwarty konkurs ofert dla NGO

0
11

Zarząd Powiatu w Sochaczewie działając na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.450 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Powiatu Sochaczewskiego w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zjawisku wykluczenia społecznego w formie wsparcia realizacji zadania.

 

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

I. ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)
1. Wspieranie inicjatyw twórczych i działań wśród dzieci i młodzieży w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych mających na celu ukazanie szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy z uwzględnieniem zajęć rekreacyjno – kulturalnych. 7.000
2. Wzbogacenie oferty placówek wsparcia dziennego oraz grup o takim charakterze poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki narkotykowej – jako działania alternatywne wobec uzależnień. 11.000
3. Organizacja dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych i rekreacyjnych, promocja pozytywnych postaw społecznych w profilaktyce dotyczącej problemu uzależnień. 4.000
4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym poprzez organizację zajęć rekreacyjno-ruchowych, sportowych, kulturalnych i integracyjnych, w tym prelekcji, warsztatów, seminariów lub  innych zajęć profilaktycznych 3.000

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Warunki przyznawania dotacji określają zapisy wyżej cytowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. U. z 2018 r. poz. 850, z późn. zm.).
 2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 3. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie kosztów, które:
  1. są niezbędne do realizacji zadania i zostały faktycznie poniesione w terminie jego realizacji,
  2. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie, oraz umowie zawartej pomiędzy oferentem a Zarządem Powiatu Sochaczewskiego,
  3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  4. są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.
 4. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
  2. budowę, zakup i remonty budynków lub lokali, zakup gruntów, spłatę zaciągniętych pożyczek, pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem biura organizacji nie związanych z realizacją zadania, zakup środków trwałych,
  3. działalność gospodarczą, działalność polityczną, partyjną i religijną
  4. dotacje nie będą udzielane, na koszty niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania, oraz na zatrudnienie kadry na umowę o pracę.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą oferent wnioskuje. Ostateczną decyzję o wysokości przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Sochaczewskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 7. Do konkursu nie może przystąpić podmiot, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, w których zarządach bądź organach zasiadają osoby sprawujące funkcje kierownicze w Starostwie Powiatowym oraz w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego.
 2. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i powinna być ujęta w ofercie – wycena pracy wolontariuszy może stanowić finansowy wkład własny organizacji.
 3. Terminy, zasady współpracy, warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania, oraz nadzór nad jego realizacją określone zostaną w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 4. Dofinansowanie obejmuje realizację zadania od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

IV. Termin i tryb wyboru ofert

 1. Ofertę należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań ( U. z 2018 roku poz. 2057).
 2. Oferty w wersji papierowej (wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w zaklejonych kopertach pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej, ul. Piłsudskiego 65, pokój nr 206 z dopiskiem”Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zjawisku wykluczenia społecznego. Zadanie nr………”.
 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień: 19 KWIETNIA 2019 r. do godz. 1200. (Decyduje data wpływu do kancelarii – oferta, która wpłynie po wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową).

V. Wymagana dokumentacja

 1. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. Pola, które nie odnoszą się do oferenta, nie mogą pozostawać puste – należy wpisać „nie dotyczy”, lub „0”. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 2. Do wypełnionego formularza oferty, podpisanego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze, lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z KRS, z innego rejestru, ewidencji, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji – zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie reprezentujących go osób,
  2. w przypadku organizacji wchodzących w skład większej struktury – upoważnienie do reprezentowania organizacji i podpisywania umów cywilno-prawnych,
  3. statut podmiotu uprawnionego – potwierdzony za zgodność z oryginałem,
  4. w przypadku organizacji ubiegających się o dofinansowanie zadania nr 2 – programy profilaktyczne lub inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem.
 3. Wszystkie kopie dokumentów muszą być ze sobą spięte (np. zszyte) i ponumerowane, oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, lub przez inne upoważnione osoby. Na ostatniej stronie każdego z potwierdzanych dokumentów należy umieścić napis (pieczątkę) „Za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem oraz podpisy uprawnionych osób wraz z imiennymi pieczątkami. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Pozostałe strony potwierdzanych dokumentów powinny być parafowane.
 4. Ofertę, oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 5. Oferta złożona bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów (załączników) jest niekompletna i nie podlega dalszej ocenie, złożone tak oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
 6. Oferent na każde zadanie może złożyć jedną ofertę w konkursie.

VI. Termin i tryb wyboru ofert

 1. Termin związania niniejszą ofertą ustala się do dnia 31 grudnia 2019 r. (w oświadczeniach pkt. 3).
 2. Oceny formalnej złożonych ofert dokona komisja konkursowa opiniująca oferty powołana przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
 3. Oceny merytorycznej ofert dokona komisja konkursowa opiniująca oferty powołana przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego.
 4. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje, co do wyboru ofert Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego, który ostatecznie rozstrzyga Konkurs, dokonując ogłoszenia jego wyników w formie uchwały.
 5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatu Sochaczewskiego oraz na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego). Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.
 6. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w kształcie uchwały Zarządu Powiatu Sochaczewskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia jego wyników: 17 maja 2019 r.

VII. Kryteria wyboru ofert

Nie będą rozpatrywane oferty:

 1. Złożone przez podmiot, który nie jest uprawniony do udziału w konkursie, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty określone w rozdziale II, pkt 7-8.
 2. Podpisane przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 3. Złożone na formularzach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Niekompletne (m.in. brak wypełnionych poszczególnych pól oferty, brak poprawnych załączników, brak wymaganych skreśleń).
 5. Złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 6. Złożone przez podmiot, którego cele statutowe nie mieszczą się pod względem merytorycznym w obszarze, w którym realizowany jest konkurs.
 7. Złożone przez jednego wnioskodawcę w liczbie większej niż 1 na jedno zadanie.
 8. W których wnioskowana kwota dotacji przekracza 80% całkowitych kosztów zadania.
 9. Których termin realizacji zadania wykracza poza ramy czasowe podane w ogłoszeniu konkursowym w rozdziale III, pkt 4.
 10. Przewidujące pobieranie opłat od adresatów zadania, mimo że statut oferenta lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 11. Zawierające informacje niezgodne z zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrem.

VIII. Przy rozpatrywaniu ofert ocenia się

 1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową.
 2. Przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania.
 3. Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie publiczne.
 4. Udział środków własnych na realizację zadania publicznego. Planowany przez oferenta wkład własny osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
 5. Analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, która w latach ubiegłych realizowała zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 6. Zarząd Powiatu Sochaczewskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy, lub cofnąć dotację w przypadku, gdy okaże się, że:
  1. organizacja pozarządowa lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
  2. zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,
  3. rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie.

7. Warunkiem podpisania umowy o realizację zadania jest rozliczenie zadania za rok 2018, jeśli podmiot realizował inne zadanie lub zadania.

IX. Zarząd Powiatu Sochaczewskiego w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2018 udzielił dotacji organizacjom pozarządowym w wysokości 20.000,00 zł.

X. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu można uzyskać w Starostwie w Sochaczewie w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej, ul. Piłsudskiego 65, tel. 46 864-18-51 w godzinach 800– 1500.

 Zarząd Powiatu w Sochaczewie

pełna treść ogłoszenia w dokumencie pdf – ogłoszenie