Po świętach kolejna sesja Rady Miejskiej

0
70

Tuż po świętach zaplanowano jeszcze jedną sesję rady miasta. 28 grudnia odbędzie się m.in. dyskusja nad projektem budżetu oraz wieloletnią prognozą finansową. Prace nad programem sesji jeszcze trwają, ale niemal pewne jest, że wraz z budżetem i WPF na sesję trafią też stawki dotacji, jakie na pokrycie kosztów działalności otrzymują ZKM i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Radni dokonają także ostatnich zmian w budżecie 2018 roku, czyli na podstawie najnowszych danych finansowych zaktualizują planowane dochody i wydatki samorządu. Określą kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto oraz kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Przyjmą także Miejskie Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

28 grudnia zdecydują też o rozpoczęciu prac nad „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”. To dokument nadrzędny nad miejscowymi planami zagospodarowania, wyznaczający kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze całego miasta.