Prawie wszystko o przemocy i agresji – zajęcia z psychologiem w SP Giżyce

W Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach odbyły się kolejne zajęcia dla dzieci i młodzieży, wynikające z założeń  programu: „BEZPIECZNA SZKOŁA” pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Iłów Jana Pawła Kraśniewskiego, realizowanego w ramach kampanii:  19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Wyżej wymieniony program, dotyczący m. in. zmniejszenia agresji rówieśniczej w szkole jest obecnie preferowany i zalecany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zgodny z założeniami Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie przeprowadziła 15 listopada 2019 r. w obecności wychowawców i nauczycieli, zajęcia dla uczniów na temat: Prawie wszystko o przemocy i agresji.

W pierwszej kolejności, zajęcia odbyły się w oddziale przedszkolnym i klasach I – III. Najmłodsze dzieci wyjaśniały znaczenie słów związanych z omawianym tematem, wypowiadały się na temat określonych historyjek, oceniały zachowanie postaci. Zagadki i forma zabawy, zachęcały wszystkich do udziału. Dzieci przedstawiały na rysunku osoby, do których najchętniej zwracają się o pomoc i informują o swych problemach. Chętni prezentowali swe prace na forum.

Wśród uczniów drugiego etapu edukacji, uczniowie pracowali w trzech grupach. Członkowie zespołów dobierali się losowo.

Tematem pracy było przekroczenie granic na przykładzie państw.

I – Państwa o granicach luźnych – Każdy mógł do tego państwa wjechać i wyjechać.

II – Państwa o granicach sztywnych – Jest duża selekcja, kto może przekroczyć granice, a kto nie.

III – Państwa, których granice nie były swobodne, ale i niezbyt sztywne.

Uczniowie rozpatrywali wady i zalety takich granic i wypisywali je na karcie pracy. Każda grupa wyłoniła jedną osobę, która prezentowała pracę na forum.

Następnie wypracowany materiał przełożono na przekroczenie naszych osobistych granic.

Ponadto analizowano różnicę pomiędzy agresją i przemocą, zwrócono uwagę na cyberprzemoc.

Dyrektor szkoły Krystyna Wilczek serdecznie podziękowała psycholog Ludmile Urbaniak z PPP w Sochaczewie za pomoc w realizacji podjętej przez nas kampanii, a szczególnie za ciekawie przeprowadzone zajęcia.

Uczniowie i nauczyciele również są wdzięczni za pomoc w realizacji tematu, dobre rady i wskazówki.

Beata Drozdowska i Małgorzata Orzeszek

.