Projekt uchwały w sprawie…

0
96

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 października 2017 roku, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Wyżej wymieniony program jest przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od 27 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej w Sochaczewie.

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu programy można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: horzechowska@powiatsochaczew.pl

projekt uchwały i program – załącznik