NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA

PROMUJEMY NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA

w Szkole Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach

Współczesny nauczyciel ma za zadanie stwarzać warunki sprzyjające nie tylko efektywnemu uczeniu się (/przyswajaniu wiedzy), ale także motywować ucznia do pracy ułatwiając mu poszerzanie horyzontów wiedzy. Warto pamiętać, że słowo „uczyć” winno oznaczać: „organizować edukacyjną przestrzeń aktywności dla uczniów”, w której nauczyciel schodzi na drugi plan pełniąc rolę trenera.

Wprowadzanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych do procesu nauczania stanowi dziś integralny etap ewolucji edukacji szkolnej w w szybko zmieniającym się współczesnym świecie. Nowoczesna metodyka pracy w szkole to przede wszystkim różne formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych aktywizujących uczniów, które kreują i premiują samodzielność ucznia w rozwiązywaniu problemów przy pomocy i pod merytorycznym nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia (ang. problem-based learning, nauczanie problemowe). Rola doświadczonego pedagoga powinna ograniczać się do wskazania kierunku działania, zaś poszukiwanie sposobów rozwiązania problemu na podstawie dostarczonych przez nauczyciela materiałów należeć powinno  do ucznia.

W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie działalności edukacyjnej bez wykorzystania komputerów i Internetu. Jest to konieczne choćby dlatego, że w coraz większej liczbie dziedzin naszego życia wykorzystujemy komputery i umiejętność korzystania z szeroko rozumianych zasobów internetowych.

Problemowe metody nauczania to „metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, oparte na twórczej aktywności poznawczej i polegające na rozwiązaniu problemów” (W. Okoń)

Do metod problemowych należą metody aktywizujące, których przykładem są gry dydaktyczne. Łącząc w sobie elementy zabawy, nauki i zdrowego współzawodnictwa stanowią atrakcyjne oraz inspirujące uzupełnienie treści merytorycznych przekazywanych na zajęciach. Pełnią także ważną rolę w kształtowaniu pojęć i utrwalaniu zdobytej wiedzy.

Co więcej, gry dydaktyczne spełniają z powodzeniem funkcje wychowawcze. Uczą poszanowania przyjętych norm, umożliwiają efektywne współdziałanie, sprzyjają uspołecznieniu młodego człowieka. Uczą twórczego, właściwego podejścia do wygranej, jak i wyciągania konstruktywnych wniosków z przegranej, pobudzają do zainteresowania przedmiotem. Doskonalą umiejętność podejmowania decyzji, opracowywania strategii, logicznego wnioskowania.

Zajęcia pozalekcyjne koła matematyczno-informatycznego, które ostatnio przeprowadziłam (20. lutego br.), miały charakter otwarty dla rodziców uczniów kl. VII i nauczycieli. Ich celem było zaprezentowanie nowoczesnych metod nauczania oraz korelacji międzyprzedmiotowej pomiędzy dwoma powyższymi dyscyplinami wiedzy. Stanowiły także odpowiedź na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 dotyczącej w szczególności wdrażania nowej podstawy programowej w kl. VII, promowania spiralnego układu treści nauczania poprzez utrwalanie i powtarzanie materiału, podniesienia jakości edukacji matematycznej i informatycznej, pokazania korelacji międzyprzedmiotowej matematyki i informatyki, szerszego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w celu zwiększenia kompetencji i umiejętności cyfrowych uczniów na przedmiotach innych, niż informatycznych  np. matematyka.

W celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości matematycznych wykorzystano tzw. gry interaktywne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej „Szalone liczby”, „Puzzle”, „Punkty w układzie współrzędnych”  (https://szaloneliczby.pl/), (https://www.thatquiz.org/pl), „Podzielność  liczb”,  dwie gry planszowe „Rozpoznajemy czworokąty” i „Kółko – krzyżyk” oraz materiały zawarte na portalu www.matzoo.pl,  gdzie uczniowie rozwiązywali zadania on-line o różnym stopniu trudności. Większość ćwiczeń odbywała się z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, która pomaga w utrzymaniu pełnego skupienia uczniów podczas zajęć. Uczniowie pracowali w grupach, w których niezwykle ważnym aspektem było gotowość  i wypracowanie praktycznego modelu współpracy, umiejętność podejmowania decyzji i zdrowej rywalizacji między grupami. Tak zaangażowani w pracę uczniowie, mieli okazję by zrozumieć i ugruntować wiedzę z różnych działów matematyki – i robili to z nieukrywaną przyjemnością.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zawodzie nauczyciela jest sprawą niezwykle ważną. Przez cały okres mojej dotychczasowej pracy zawodowej zawsze wysoko ceniłam sobie możliwości współpracy z innymi nauczycielami. Wcześniej bardzo chętnie korzystałam ze wskazówek bardziej doświadczonych pedagogów. Obecnie mając za sobą prawie 23 letni staż pracy zawodowej sama dzielę się z innymi wiedzą i własnymi doświadczeniami w podejmowaniu różnorodnych działań. Poprzez pełnienie – między innymi – funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego, opiekuna praktyki studenckiej, systematycznie prowadziłam i prowadzę zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców. Poprzez upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, form i metod pracy, pozytywnie wpływamy nie tylko na jakość pracy szkoły, ale przede wszystkim atmosferę w pracy i kontakty interpersonalne w gronie pedagogicznym. W klimacie sprzyjającym wymianie spostrzeżeń, poglądów i wniosków pracuje się znacznie lepiej, efektywniej. Często rodzą się nowe, inspirujące pomysły wykorzystywane potem w pracy z uczniami.

Podsumowując  – wydaje się, że nie ma współcześnie skutecznej edukacji bez zaangażowania nowych technologii. Innowacyjne metody nauczania, w tym korzystające z technologii informacyjno-komunikacyjnych, z pewnością wymagają od nauczycieli nabycia nowych umiejętności, ale cyfrowa edukacja, umożliwiająca uczniom życie we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, to jedyny możliwy krok w ewolucji edukacji zgodny z postępem cywilizacyjnym. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów z użyciem nowoczesnych metod i ze wsparciem nowoczesnych technologii są dużo bardziej trwałe i efektywne.

Beata Drozdowska – nauczyciel matematyki