Przetarg. MOSiR wydzierżawi teren na Warszawskiej 80

0
34

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM, PISEMNYM

NA WYDZIERŻAWIENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1162/1 PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 80 W SOCHACZEWIE

I   Przedmiot dzierżawy.

Przedmiotem ogłoszenia jest wydzierżawienie części działki nr 1162/1 o  łącznej powierzchni 1568 m2, znajdującej się przy ul. Warszawskiej 80, 96-500 Sochaczew, z przeznaczeniem na działalność niekolidującą z działalnością statutową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

II   Warunki przetargu.

  1. Zaoferowana cena dzierżawy nie może być mniejsza niż  1,58 zł netto za 1 m2. Do stawki netto zostanie doliczony podatek VAT oraz  podatek od nieruchomości.
  2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do  3 lat.
  3. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na wydzierżawienie części działki nr 1162/1 w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej 80” należy składać do dnia 19.05.2020 r. godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijskiej 3  pok. 01/17.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2020 r. o godz. 10:15 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
  5. Oferta (załącznik nr 1) musi zawierać oświadczenia Oferenta:
  1. a) oświadczenia (załącznik nr 2), iż zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu ofertowym (w tym – opisem przedmiotu dzierżawy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
  2. b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy (załącznik nr 2),
  3. c) zobowiązuje się do zawarcia umowy (załącznik nr 3) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Przedmiot dzierżawy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu tj. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3 tel. (46)  862-77-59. Szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.

7. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od przetargu, jak również unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Załączniki do pobrania – 12.05.2020.doc