Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR MAN

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 90, 96-503 Sochaczew zaprasza do składania ofert na zakup samochodu ciężarowego STAR, wersja 12.180 MAN, model pojazdu: 12.180.E3 12.0t.

  1. Przedmiot przetargu: samochód ciężarowy STAR, wersja 12.180 MAN, nr rejestracyjny WSC01XF, rok produkcji 2004, przebieg na dzień 22.01.2021 – 254418 km, nadwozie koloru białego, pojemność silnika 4580 ccm. Samochód był wykorzystywany w działalności zakładu, zgodnie z przeznaczeniem.
  2. Samochód można oglądać w siedzibie Sprzedającego, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 14:30.
  3. Cena zbycia 19 990 złotych brutto. Oferent nie może zaoferować ceny niższej niż podana cena zbycia.
  4. Wadium w wysokości 1999 złotych brutto należy wpłacić na konto Sprzedającego:
    86 9283 0006 0000 2000 2000 0010. Za datę wpłaty uznaje się wpływ środków na podany  wyżej rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty. Wadium Nabywcy zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu zostaje zwrócone w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
  5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
  6. Przetarg prowadzi komisja. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Oferty należy składać do dnia 25.02.2021 roku, do godz. 10:00 w siedzibie zakładu – Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie, przy ul. Aleja 600-lecia 90 lub przesłać na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie w zaadresowanej i zaklejonej ofercie. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „przetarg na zbycie środka trwałego – samochodu ciężarowego STAR” i danymi adresowymi Oferenta. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odesłane na adres Oferenta bez ich otwierania. Oferta winna być złożona zgodnie ze wzorem dołączonym do regulaminu przetargu – zał. Nr 3. Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się w dniu 25.02.2021. r., godz. 10:30. Termin związania ofertą – 30 dni.
  7. Regulamin przetargu i wzory dokumentów, w tym wzór umowy i wzór formularza ofertowego, jak również tryb postępowania w przypadku złożenia ofert z tą samą ceną, dostępne są na stronie: https://zgk.sochaczew.pl/. Informacje są udzielane pod nr tel. +46 862 81 06 w godz. 7:30 – 14:30 od poniedziałku do piątku.
  8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu

Oferta na zakup

Oświadczenie o przystąpieniu do aukcji

Oświadczenie o zwrocie wadium

.