Ratusz czeka na pierwszaki i przedszkolaki

0
18

Pierwszego marca ruszył nabór do miejskich szkół i przedszkoli. Kandydatów zgłaszać można elektronicznie. Formuła ta sprawdziła się już w latach  ubiegłych, zdecydowano więc, by nie wprowadzać do niej żadnych zmian. Ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do wiadomości 25 kwietnia.

Do 29 marca można zgłaszać kandydatów do miejskich szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkoli. Nabór prowadzony jest, podobnie jak w ubiegłych latach, na stronach www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl oraz  www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl. Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone są na portalu sochaczew.pl w dziale „mieszkaniec”, zakładka „oświata”.

Przypominamy, że wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Realizowane może być ono w przedszkolach oraz 10-godzinnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W 2019 roku obowiązkowe przygotowanie obejmuje dzieci sześcioletnie, a więc z rocznika 2013.

We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wskazać należy maksymalnie trzy wybrane placówki lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z zachowaniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole lub oddział przedszkolny wskazany na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie będzie placówką pierwszego wyboru. Formularz  można wypełnić online lub ręcznie, a następnie złożyć go w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów.

Do placówek w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których choć jeden z rodziców lub opiekunów posiada Sochaczewską Kartę Mieszkańca, gdy przynajmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów zamieszkuje na terenie miasta, gdy ich rodzeństwo uczęszcza już do tego samego przedszkola, dziecko potrzebuje opieki przez czas dłuższy niż 5 godzin dziennie, gdy obydwoje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym oraz gdy przedszkole wskazane we wniosku jest położone najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy.

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są: dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2012) oraz dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub gdy posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do obwodowej szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu, a to oznacza, że zostanie utworzonych tyle klas, ile będzie konieczne. Inaczej sytuacja przedstawia się, jeżeli chcemy, by dziecko rozpoczęło naukę w szkole spoza naszego obwodu. W takim przypadku musi ono wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która potrwa od 25 kwietnia do 25 czerwca. Takim kandydatom dodatkowe punkty przyznawane będą, jeśli zamieszkują na terenie Sochaczewa, jeśli przynajmniej jeden z rodziców posiada Sochaczewską Kartę Mieszkańca, gdy dziecko i przynajmniej jeden z rodziców zamieszkuje na terenie miasta, kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole lub do przedszkola usytuowanego w obwodzie szkoły. Punkty przysługiwać będą również dzieciom niepełnosprawnym.

Jeżeli o przyjęcie będzie się ubiegać kandydat niezamieszkujący na terenie miasta, którego przyjęcie do danej szkoły będzie korzystne ze względu na miejsce pracy rodzica zatrudnionego na terenie Sochaczewa, gdy jego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej bądź pochodzi z rodziny wielodzietnej, również będzie to miało korzystny wpływ na wynik rekrutacji.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl