Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc po suszy

0
48

Od 14 do 28 września 2018 r. w biurach powiatowych ARiMR będzie można składać wnioski o pomoc po suszy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, w gospodarstwach których straty z powodu suszy lub powodzi wyniosły co najmniej 70 proc. upraw.

Ten sam rodzaj wsparcia jest adresowany do rybaków prowadzących chów i hodowlę ryb w gminach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi.

Od 14 do 28 września 2018 r. w biurach powiatowych ARiMR będzie można składać wnioski o wsparcie finansowe.   

Stawka pomocy dla poszkodowanego rolnika wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk).

Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc rolnik musi dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Z kolei rybacy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 300 zł do 1 ha gruntów pod zarybionymi stawami. Załącznikami do składanego wniosku powinny być m.in. oświadczenia: o powierzchni stawu zarybionego na wskazanej we

wniosku działce ewidencyjnej oraz o złożeniu do Instytutu Rybactwa.

Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania RRW-22 za 2016 r. i 2017 r.

Formularz wniosku będzie dostępny od 14 września na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr gov.pl, w zakładce Susza – pomoc klęskowa.

Pomoc otrzymają także rolnicy, w których gospodarstwach tegoroczna susza lub powódź spowodowały straty w uprawach między 30 a 70 proc. Dla tych rolników termin składania wniosków oraz

stawka pomocy zostaną ogłoszone  po zakończeniu szacowania szkód w ich gospodarstwach przez komisje powołane przez wojewodów.

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-po-suszy-dla-rolnikow-i-rybakow.html 

ARiMR