Ruszył nabór elektroniczny

0
38

Do końca marca można zgłaszać kandydatów do miejskich szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkoli. Nabór prowadzony jest, podobnie jak w ubiegłych latach, on-line. Do końca czerwca mają być gotowe listy kandydatów przyjętych do poszczególnych placówek.

Rekrutacja dotyczy pięciu miejskich przedszkoli oraz sześciu podstawówek. Przypomnijmy, że w wyniku reformy oświaty na mapę placówek edukacyjnych wróciły Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 6. W naborze elektronicznym biorą również udział placówki niepubliczne. Zaznaczyć należy jednak, że korzystają one jedynie z platformy internetowej, a od strony administracyjnej rekrutacją zajmują się ich pracownicy.
Elektroniczny system ewidencji podań od 1 marca jest dostępny w internecie pod adresami www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl oraz www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl. Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone są z kolei na portalu sochaczew.pl w części „mieszkaniec”, zakładka „oświata”- mówi dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Danuta Szewczyk-Kozłowska.

Pierwszaki i przedszkolaki

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2012) – jeżeli rodzice wyrażą taką chęć i dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. Realizowane jest ono w przedszkolach oraz dziesięciogodzinnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dla przedszkolaków ratusz przygotował łącznie 460 miejsc.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Na wniosek rodziców sześciolatek może rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wskazać należy trzy wybrane przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, według swoich preferencji, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole lub oddział przedszkolny wskazany na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane są placówką pierwszego wyboru.
Wniosek można wypełnić on line lub ręcznie, a następnie złożyć w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów – wyjaśnia Danuta Szewczyk-Kozłowska.

Poza obwodem

Do placówek w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzice odprowadzają podatek na rzecz Gminy Miasta Sochaczew, gdy ich rodzeństwo uczęszcza już do tego samego przedszkola, dziecko potrzebuje opieki przez czas dłuższy niż 5 godzin dziennie, gdy obydwoje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, dziecko uczęszczało wcześniej do Integracyjnego Żłobka Miejskiego, przedszkole wskazane we wniosku jest położone najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców.
Do obwodowej szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu. Utworzymy tam tyle klas, ile będzie konieczne. Inaczej sytuacja przedstawia się, jeżeli chcemy, by dziecko rozpoczęło naukę w placówce nieobwodowej. W takim przypadku musi ono wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej – mówi Danuta Szewczyk-Kozłowska.
Kandydatom zamieszkałym poza obwodem szkoły dodatkowe punkty przyznawane będą jeśli są mieszkańcami miasta, uczęszczali do miejskiego przedszkola lub przedszkola usytuowanego w obwodzie szkoły, ich rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej, lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy rodzica, kandydat pochodzi z rodziny niepełnej lub wielodzietnej.