Rybno. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kasjer 3/8 etatu

0
65

Wójt Gminy Rybno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera – 3/8 etatu

  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Rybno.
  2. Określenie stanowiska: kasjer w Referacie Finansowym.
  3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
  4. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

1. Przyjmowanie wpłat i odprowadzanie podjętej gotówki.
2. Dokonywanie wypłaty gotówki na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów.
3. Prowadzenie bieżącej ewidencji oraz wydawanie i rozliczanie pobrania: czeków gotówkowych i rozrachunkowych, dowodów KP, KW.
4. Wypisywanie czeków rozrachunkowych i gotówkowych oraz podejmowanie gotówki do kasy.
5. Bieżące sporządzanie Raportów Kasowych oddzielnie dla każdego rodzaju środków oraz przekazanie ich wraz z dokumentami przychodowymi i rozchodowymi odpowiedniej komórce księgowości za potwierdzeniem odbioru.
6. Składanie zapotrzebowania na książeczki czeków gotówkowych i rozrachunkowych
w Banku prowadzącym rachunki bankowe gminy oraz przeliczanie ilości blankietów czekowych i potwierdzanie ich odbioru.
7. Anulowanie mylnie wystawionych wpłat, pokwitowań oraz czeków zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8. Systemowe wsparcie przy obsłudze realizacji przelewów.
9. Obsługa terminala płatniczego.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23.12.2019 r. do godz. 15.00, pod adresem: Urząd Gminy w Rybnie, ul. Długa 20, 96–514 Rybno, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursu
2. RODO
3. Kwestionariusz osobowy
4. Oświadczenie