Rybno. Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych

0
10

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

przez wieś Zofiówka.

 

Gmina Rybno , ul. Długa 20, 96-514 Rybno, woj. mazowieckie, tel. 46 8611438, faks 46 8611438. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Zofiówka.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Zofiówka o długości 1183 mb. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, warstwy odcinającej o grubości 10 cm, przepustu o długości 6,0 m..

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający działając na podstawie art. 45 ust.2 ustawy, wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, sekretariat.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Wszystkie niezbędne dokumenty do przetargu znajdują się w załącznikach

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

przez wieś Karolków Rybnowski

 

Gmina Rybno , ul. Długa 20, 96-514 Rybno, woj. mazowieckie, tel. 46 8611438, faks 46 8611438. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Karolków Rybnowski

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Karolków Rybnowski o długości 1000 mb. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, pobocza z klińca o grubości 10 cm, regulacji studzienek..

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający działając na podstawie art. 45 ust.2 ustawy, wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, sekretariat.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Wszystkie niezbędne dokumenty do przetargu znajdują się w załącznikach