Rybno. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji

0
26

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2016

 

Wójt gminy Rybno zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowych  w dziedzinach: Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej oraz Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), biorących udział w konkursie;
  3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267);
  4. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
  5. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zakres zadań komisji  określa program współpracy gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok – uchwała Nr XII.58.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 25 lutego 2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20.

Wyboru kandydatów do składu określonej komisji konkursowej dokonuje wójt gminy. W przypadku większej liczby chętnych osób do składu komisji, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie brane będą pod uwagę cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.

W przypadku braku osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja konkursowa zostanie powołana z pośród pracowników urzędu.

Udział w posiedzeniach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Załącznik do ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej w załączniku .

3783_ogloszenie.pdf – Ogłoszenie i formularz – 219 kb