Rybno. Przetarg nieograniczony

0
18

Wójt gminy Rybno ogłasza przetarg nieograniczony

na zadanie pn.  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Sarnów”

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Sarnów o długości 567 mb. Zakres rzeczowy robót objętych  zamówieniem obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm,  nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca), poboczy z klińca o grubości 10 cm, oznakowania  pionowego.

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.31.20-6.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, sekretariat.

50_ogloszenie-z-portalu-uzp.pdf – Ogłoszenie zamieszczone w portalu UZP w dniu 28.07.2015r. – 252 kb
4791_siwz.pdf – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – 934 kb
dokumentacja-projektowa.rar – Dokumentacja projektowa – 1617 kb
ofertowy.pdf – Kosztorys ofertowy – 202 kb
sst-we-wsi-sarnow.pdf – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2491 kb