Rybno. Przetarg – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

0
75

Informacja Gminy Rybno z dnia 11.07.2018 r.

Gmina Rybno informuję, że Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu ogłosiła przetarg nieograniczony na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Jasieńcu”.

 

INFORMACJA

WICEPREZESA OSP JASIENIEC

z dnia 11.07.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu.

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami,

c) posiadać komplet dokumentacji technicznej–eksploatacyjnej

d) wymagany okres gwarancji na oferowany pojazd wraz z wyposażeniem co najmniej 24 miesiące liczone od daty odbioru sprzętu potwierdzonego protokołem odbioru.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ, a szczegółowe  obowiązki wykonawcy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest przeprowadzić 1 dniowe szkolenie obsługi pojazdu pożarniczego – 8 godz. dla min. 2 przedstawicieli zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego samochodu wraz z jego wyposażeniem.

 

naczelnik/wiceprezes OSP Jasieniec

/-/ Grzegorz Papiernik

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ samochód OSP