Rybno. Wiadomości z GOPS

0
214

Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku pomocy społecznej w Rybnie

 

Asystent rodziny jest nowym  zawodem w pomocy społecznej, który bezpośrednio  współdziała i pracuje z rodzinami  zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Od dnia  1 czerwca  2014r. na stanowisko Asystenta rodziny w drodze ogłoszenia   zatrudniona  została  – Pani  Anna Pawelec.  Środki finansowe na wypłatę  wynagrodzenia asystenta rodziny  pochodzą  z  budżetu Wojewody Mazowieckiego, natomiast pozostałe koszty z budżetu gminy. Asystent rodziny  obejmuje swym wsparciem rodziny na wniosek pracownika socjalnego. W  pierwszej kolejności  wsparciem obejmowane są rodziny  zastępcze, z ograniczoną władzą rodzicielską oraz rodziny mające  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie Asystent rodziny wspiera 20  rodzin, w tym  1 rodzina z polecenia Sądu Rejonowego w Sochaczewie.  Celem pracy  asystenta z rodziną jest niedopuszczenie  do umieszczenia dzieci poza rodziną, powrót dzieci  do rodziny biologicznej oraz doprowadzenie  do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej. Biorąc pod uwagę  doświadczenie z   poprzednich lat,  rodziny chętnie współpracują z asystentem, ponieważ widzą efekty wspólnych wysiłków i podjętych działań.  Praca asystenta rodziny  jest pracą bardzo trudną, wymagającą ogromnego zaangażowania, cierpliwości i wytrwałości, gdyż  rodziny z którymi  pracuje wymagają czasu i akceptacji zmian w  swym  życiu. Asystent  niejednokrotnie odkrywa w rodzinie pozytywne wartości  i potencjał, podsuwa dobre rozwiązania, ale niczego nie zrobi za rodzinę. Należy podkreślić, że mimo wkładu rodziny  i asystenta  trudno jest uzyskać namacalne i trwałe zmiany w tych rodzinach. Aby uzyskać zamierzone efekty trzeba naprawdę dużo czasu i poświęcenia z obydwu stron. Droga do tych dobrych, zgodnych  i szczęśliwych momentów  często bywa burzliwa i wyboista, gdyż niejednokrotnie rodziny obciążone są pokoleniowo destrukcyjnymi nawykami. Najistotniejsze jest jednak to,  że zwykle prowadzi do mniejszego albo i całkiem dużego sukcesu. Doświadczeni wspieraniem  nie tracimy nadziei na pozytywne zmiany w rodzinach.

 

 

GOPS w Rybnie – współpraca z Caritas Łowicz

 

Każdy posyłający dziecko do szkoły rodzic wie, że podręczniki i ćwiczenia  to niejedne potrzebne w szkolnej ławie artykuły. Na zakup zeszytów, długopisów czy tornistrów też trzeba sporo wydać. Zakup wyprawki szkolnej może być dużym wyzwaniem, zwłaszcza dla rodzin  wielodzietnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Aby wyjść naprzeciw trudnościom Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie przy współpracy z  Caritas Diecezji Łowickiej w ramach akcji „ Tornister pełen uśmiechów „ . pośredniczył w  zorganizowaniu wsparcia  dla  rodzin z terenu gminy Rybno wymagających szczególnej pomocy. Było to wsparcie  indywidualne, gdyż osoby same zgłaszały się

z wnioskiem do Caritas w Łowiczu o przyznanie wyprawki szkolnej.

W ramach wyprawki szkolnej dzieci otrzymały plecaki, zeszyty, piórniki, ołówki, flamastry, kredki oraz inne  przybory szkolne.

Za okazane wsparcie  pracownicy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie

w imieniu  własnym i obdarowanych  serdecznie dziękują Caritas  Diecezji  Łowickiej .

 

 

GOPS w Rybnie – zakończył rekrutację do projektu systemowego

 

Uczestnicy projektu systemowego mają za sobą  rekrutację do projektu  pod tytułem

„ Wracam do aktywności zawodowej „  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   w ramach Funduszu Społecznego,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII- Promocja integracji  społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne, realizowanego przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rybnie w 2014 roku.

Projekt skierowany jest dla osób z terenu gminy Rybno, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji uczestników do udziału w projekcie, rekrutacja projektu systemowego przebiega wielofazowo. Do przeprowadzenia rekrutacji powołany został Zarządzeniem Kierownika GOPS w Rybnie  – Zespół  ds. rekrutacji.

W pierwszej fazie rekrutacji rozpropagowano projekt w środowisku za pomocą lokalnych mediów. Zespół Rekrutacyjny dokonał wstępnego naboru uczestników  oraz kwalifikacji kandydatów do projektu, określone zostały kryteria formalne uczestnictwa.

W drugiej fazie, w dniu 7 lipca 2014 r. odbyło się spotkanie Zespołu Rekrutacyjnego                        z potencjalnymi uczestnikami projektu, na którym kandydaci i kandydatki do projektu podpisali wstępne dokumenty rekrutacyjne.

W trzeciej fazie projektu dokonano ponownej „ Weryfikacji  kandydatów i kandydatek do projektu „  w celu uaktualnienia  spełniania kryteriów udziału w projekcie.

Po  wnikliwej analizie  wyłoniona została grupa docelowa oraz utworzona została lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu systemowego, na podstawie której uczestnicy projektu podpisali „ Deklarację udziału  w projekcie „.

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, z kandydatami  zakwalifikowanymi do udziału              w projekcie pracownicy socjalni przeprowadzą wywiady środowiskowe oraz podpiszą kontrakty socjalne.

W bieżącym roku, przy zachowaniu równych szans  dla kobiet i mężczyzn, chęć udziału

w projekcie wyraziły 23 osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, w tym 10 kobiet

i 13 mężczyzn. Ponadto 1 osoba kontynuowała uzupełnienie wykształcenia na poziomie szkoły średniej.

W projekcie  zgodnie z założeniami  wezmą  udział  3 osoby niepełnosprawne.

Celem głównym projektu, podobnie jak w latach poprzednich jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym,

a także podwyższenie  statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie  do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

 

Cele szczegółowe projektu :

– podniesienie umiejętności zawodowych,

– zwiększenie motywacji do działania, zaufania we własne siły oraz aktywnego poszukiwania

pracy,

– zwiększenie samooceny.

 

Uczestnicy projektu zadeklarowali się, że wezmą udział w następujących kursach                         i szkoleniach:

 

– kurs „ Kwalifikacja wstępna przyśpieszona „ – 2 osoby,

– kurs „ Prawo jazdy kategorii B „ –  8 osób,

– kurs „ Prawo jazdy kategorii C „ –  4 osoby,

– kurs „ Kucharz żywienia zbiorowego „ – 1 osoba,

– kurs „ Obsługa kasy fiskalnej „ –  1 osoba,

– kurs „ Sprzątaczka  z obsługą maszyn sprzątających „ – 2 osoby,

– kurs „ Magazynier z obsługą  wózków jezdniowych „ –  3 osoby,

– kurs „ Operator koparko – ładowarki „ – 1 osoba,

– kurs „ Fryzjer z elementami wizażu i stylizacji paznokci „ – 1 osoba .

 

Nadmienia się, iż każdy z uczestników dokonał samodzielnego wyboru kursu/ szkolenia, które współfinansowane są z EFS oraz stanowią wkład własny gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ponadto uczestnicy projektu indywidualnie i grupowo wezmą udział w następujących szkoleniach :

– „ Poradnictwo  psychologiczne „

– „ Doradztwo zawodowe „

Udział w w/w szkoleniach  ma wyznaczony cel, którym jest zwiększenie motywacji  do działania, do aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie samooceny, i zaufania we własne siły, zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy.

W wyniku Zapytań  ofertowych  wybrani zostali Wykonawcy kursów i szkoleń.

Szkolenie z zakresu „ Prawo jazdy kategorii B „ „ Prawo jazdy kategorii C „ oraz „ Kwalifikacja wstępna   przyśpieszona „ realizował będzie Ośrodek  Szkolenia Kierowców „ Mechanik „ w Sochaczewie, natomiast pozostałe kursy i szkolenia będą realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku.

Projekt wpisuje się w cele operacyjne Strategii Województwa w Zakresie Polityki społecznej  dla województwa mazowieckiego  na lata 2005 – 2013, w której wskazuje się na konieczność podniesienia poziomu aktywności społecznej i zawodowej, między innymi osób bezrobotnych, świadczeniobiorców pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach  zawodowych i wymaga opracowania i realizacji dla tej grupy osób  oraz w cele operacyjne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2013, przyjętej Uchwałą  Nr 140/ 08 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

O kolejnych etapach  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie będzie na bieżąco informował w ramach promocji projektu.

 

 

 

Opracowała :

 

Specjalista pracy socjalnej

Hanna Wójcicka